Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 augusti 2014

26 augusti 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 22 augusti 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 213,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
21 augusti 2014 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 75 miljoner USD 75 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 362,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 5,4 miljarder EUR till 970,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8,7 miljarder EUR till 66,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 9,2 miljarder EUR till 472 miljarder EUR. Onsdagen den 20 augusti 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 108,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 107,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 2,9 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var noll (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 25,6 miljarder EUR (jämfört med 19,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 3,6 miljarder EUR till 195,4 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för värdepappersprogrammet. Under den vecka som slutade den 22 augusti 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 148,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 32,9 miljarder EUR respektive 13,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 16,4 miljarder EUR till 205,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.433 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 249.284 211
2.1 Fordringar på IMF 80.833 11
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 168.451 200
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.308 −232
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.904 653
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.904 653
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 497.636 −3.395
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 107.612 −591
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 389.963 −2.861
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 57 57
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 61.941 −4.818
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 557.715 −3.165
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 195.445 −3.566
7.2 Andra värdepapper 362.270 401
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.709 0
9 Övriga tillgångar 241.089 588
Summa tillgångar 2.013.019 −10.156
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 970.274 −5.368
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 230.875 −10.626
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 205.216 −16.404
2.2 Inlåningsfacilitet 25.626 5.777
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 33 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.801 −3
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 95.070 8.786
5.1 Offentliga sektorn 66.369 8.695
5.2 Övriga skulder 28.700 92
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.998 −1.770
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.082 71
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.850 −271
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.850 −271
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.368 0
10 Övriga skulder 212.973 −974
11 Värderegleringskonton 301.418 0
12 Eget kapital 95.312 0
Summa skulder 2.013.019 −10.156

Kontakt för media