Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. srpnu 2014

26. srpna 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. srpna 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,2 mld. EUR na 213,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
21. srpna 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 75 mil. USD 75 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 362,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 5,4 mld. EUR na 970,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 8,7 mld. EUR na 66,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 9,2 mld. EUR na 472 mld. EUR. Ve středu 20. srpna 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 108,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 107,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 2,9 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 25,6 mld. EUR (ve srovnání s 19,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 3,6 mld. EUR na 195,4 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splacením cenných papírů pořízených v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 22. srpna 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 148,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 32,9 mld. EUR, resp. 13,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 16,4 mld. EUR na 205,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 433 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 249 284 211
2.1 Pohledávky za MMF 80 833 11
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 168 451 200
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 308 −232
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 904 653
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 904 653
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 497 636 −3 395
5.1 Hlavní refinanční operace 107 612 −591
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 389 963 −2 861
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 57 57
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 61 941 −4 818
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 557 715 −3 165
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 195 445 −3 566
7.2 Ostatní cenné papíry 362 270 401
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 709 0
9 Ostatní aktiva 241 089 588
Aktiva celkem 2 013 019 −10 156
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 970 274 −5 368
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 230 875 −10 626
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 205 216 −16 404
2.2 Vkladová facilita 25 626 5 777
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 33 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 801 −3
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 95 070 8 786
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 66 369 8 695
5.2 Ostatní závazky 28 700 92
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 998 −1 770
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 082 71
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 850 −271
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 850 −271
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 368 0
10 Ostatní pasiva 212 973 −974
11 Účty přecenění 301 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 312 0
Pasiva celkem 2 013 019 −10 156

Kontakty pro média