Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. august 2014

26. august 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

22. augustil 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 213,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
21. august 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 75 miljonit USA dollarit 75 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,4 miljardi euro võrra 362,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 5,4 miljardi euro võrra 970,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 8,7 miljardi euro võrra 66,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 9,2 miljardi euro võrra 472 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. augustil 2014 möödus 108,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 107,6 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 2,9 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 25,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 19,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 3,6 miljardi euro võrra 195,4 miljardi euroni seoses väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 22. augustil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 148,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 32,9 miljardi ja 13,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 16,4 miljardi euro võrra 205,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 433 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 249 284 211
2.1 Nõuded RVFle 80 833 11
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 168 451 200
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 308 −232
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 904 653
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 904 653
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 497 636 −3 395
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 107 612 −591
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 389 963 −2 861
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 4 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 57 57
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 61 941 −4 818
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 557 715 −3 165
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 195 445 −3 566
7.2 Muud väärtpaberid 362 270 401
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 709 0
9 Muud varad 241 089 588
Varad kokku 2 013 019 −10 156
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 970 274 −5 368
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 230 875 −10 626
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 205 216 −16 404
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 25 626 5 777
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 33 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 801 −3
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 95 070 8 786
5.1 Valitsussektor 66 369 8 695
5.2 Muud kohustused 28 700 92
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 998 −1 770
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 082 71
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 850 −271
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 850 −271
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 53 368 0
10 Muud kohustused 212 973 −974
11 Ümberhindluskontod 301 418 0
12 Kapital ja reservid 95 312 0
Kohustused kokku 2 013 019 −10 156

Kontaktandmed