Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 augustus 2014

26 augustus 2014

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 22 augustus 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 213,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
21 augustus 2014 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 75 miljoen USD 75 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 362,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 5,4 miljard naar EUR 970,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8,7 miljard naar EUR 66,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 9,2 miljard naar EUR 472 miljard. Op woensdag 20 augustus 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 108,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 107,6 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 2,9 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (net als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 25,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 19,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 3,6 miljard naar EUR 195,4 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 22 augustus 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 148,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 32,9 miljard en EUR 13,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 16,4 miljard naar EUR 205,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.433 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 249.284 211
2.1 Vorderingen op het IMF 80.833 11
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 168.451 200
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.308 −232
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.904 653
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.904 653
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 497.636 −3.395
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 107.612 −591
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 389.963 −2.861
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 57 57
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 61.941 −4.818
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 557.715 −3.165
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 195.445 −3.566
7.2 Overige waardepapieren 362.270 401
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.709 0
9 Overige activa 241.089 588
Totaal activa 2.013.019 −10.156
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 970.274 −5.368
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 230.875 −10.626
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 205.216 −16.404
2.2 Depositofaciliteit 25.626 5.777
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 33 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.801 −3
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 95.070 8.786
5.1 Overheid 66.369 8.695
5.2 Overige verplichtingen 28.700 92
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.998 −1.770
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.082 71
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.850 −271
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.850 −271
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.368 0
10 Overige passiva 212.973 −974
11 Herwaarderingsrekeningen 301.418 0
12 Kapitaal en reserves 95.312 0
Totaal passiva 2.013.019 −10.156

Contactpersonen voor de media