Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 31 stycznia 2014 r.

4 lutego 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 31 stycznia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) utrzymała się na praktycznie niezmienionym poziomie 207,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
30 stycznia 2014 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,1 mld USD 0,2 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld EUR do poziomu 356,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,5 mld EUR do poziomu 932,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 0,8 mld EUR do poziomu 92,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) spadł o 12,6 mld EUR do poziomu 484,5 mld EUR. W środę 29 stycznia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 116,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 115,6 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 152,1 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 151,2 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 1,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 5 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 3,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 56,1 mld EUR (wobec 44 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 2,2 mld EUR do poziomu 231,3 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 31 stycznia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 175,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 40,4 mld EUR i 15,2 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 12,2 mld EUR do poziomu 215,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.157 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.245 384
2.1 Należności od MFW 81.401 −183
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 162.844 567
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.744 448
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.159 −955
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.159 −955
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 691.934 −1.243
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 115.635 −646
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 576.044 −673
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 255 76
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 72.873 −1.798
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 587.407 −1.856
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 231.315 −2.205
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 356.092 349
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.287 0
9 Pozostałe aktywa 245.255 786
Aktywa razem 2.217.061 −4.235
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 932.458 2.535
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 423.124 −855
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 215.690 −12.194
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 56.064 12.054
2.3 Depozyty terminowe 151.206 −861
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 164 145
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.134 1.021
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 116.066 −6.895
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 92.866 −769
5.2 Pozostałe zobowiązania 23.200 −6.126
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 106.130 310
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.924 1.635
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.085 −805
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.085 −805
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0
10 Pozostałe pasywa 221.974 −1.206
11 Różnice z wyceny 262.876 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 90.573 25
Pasywa razem 2.217.061 −4.235

Kontakt z mediami