Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. januarja 2014

4. februar 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 31. januarja 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 207,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
30. januar 2014 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,1 mrd USD 0,2 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 356,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,5 milijarde EUR na 932,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 0,8 milijarde EUR na 92,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 12,6 milijarde EUR na 484,5 milijarde EUR. V sredo, 29. januarja 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 116,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 115,6 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 152,1 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 151,2 milijarde EUR.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 1,9 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 5 milijard EUR, medtem ko je bilo 3,7 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 56,1 milijarde EUR (v primerjavi s 44 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 2,2 milijarde EUR na 231,3 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic ter v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 31. januarja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 175,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 40,4 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 15,2 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 12,2 milijarde EUR na 215,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.157 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.245 384
2.1 Terjatve do MDS 81.401 −183
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 162.844 567
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.744 448
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.159 −955
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.159 −955
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 691.934 −1.243
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 115.635 −646
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 576.044 −673
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 255 76
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 72.873 −1.798
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 587.407 −1.856
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 231.315 −2.205
7.2 Drugi vrednostni papirji 356.092 349
8 Dolg širše države v EUR 28.287 0
9 Druga sredstva 245.255 786
Skupaj sredstva 2.217.061 −4.235
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 932.458 2.535
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 423.124 −855
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 215.690 −12.194
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 56.064 12.054
2.3 Vezane vloge 151.206 −861
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 164 145
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.134 1.021
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 116.066 −6.895
5.1 Širša država 92.866 −769
5.2 Druge obveznosti 23.200 −6.126
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 106.130 310
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.924 1.635
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.085 −805
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.085 −805
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0
10 Druge obveznosti 221.974 −1.206
11 Računi prevrednotenja 262.876 0
12 Kapital in rezerve 90.573 25
Skupaj obveznosti 2.217.061 −4.235

Stiki za medije