Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 31. jaanuar 2014

4. veebruar 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

31. jaanuaril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel praktiliselt muutumatuna 207,3 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
30. jaanuar 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 0,1 miljardit USA dollarit 0,2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,3 miljardi euro võrra 356,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 2,5 miljardi euro võrra 932,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 0,8 miljardi euro võrra 92,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 12,6 miljardi euro võrra 484,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. jaanuaril 2014 möödus 116,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 115,6 miljardit eurot. Samal päeval möödus 152,1 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 151,2 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 1,9 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 5 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 3,7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 56,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 44 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 2,2 miljardi euro võrra 231,3 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava ning väärtpaberituruprogrammi raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 31. jaanuaril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 175,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 40,4 miljardi ja 15,2 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 12,2 miljardi euro võrra 215,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 157 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 245 384
2.1 Nõuded RVFle 81 401 −183
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 162 844 567
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 744 448
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 159 −955
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 159 −955
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 691 934 −1 243
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 115 635 −646
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 576 044 −673
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 255 76
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 72 873 −1 798
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 587 407 −1 856
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 231 315 −2 205
7.2 Muud väärtpaberid 356 092 349
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 287 0
9 Muud varad 245 255 786
Varad kokku 2 217 061 −4 235
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 932 458 2 535
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 423 124 −855
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 215 690 −12 194
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 56 064 12 054
2.3 Tähtajalised hoiused 151 206 −861
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 164 145
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 134 1 021
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 116 066 −6 895
5.1 Valitsussektor 92 866 −769
5.2 Muud kohustused 23 200 −6 126
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 106 130 310
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 924 1 635
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 085 −805
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 085 −805
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0
10 Muud kohustused 221 974 −1 206
11 Ümberhindluskontod 262 876 0
12 Kapital ja reservid 90 573 25
Kohustused kokku 2 217 061 −4 235

Kontaktandmed