Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 31. janvārī

2014.4.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 31. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā faktiski nemainījās (207.3 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 30. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 0.1 mljrd. ASV dolāru 0.2 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 356.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.5 mljrd. euro (līdz 932.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 92.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 12.6 mljrd. euro (līdz 484.5 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 29. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 116.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 115.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 152.1 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 151.2 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 1.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 5 mljrd. euro apmērā, savukārt 3.7 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 56.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 44 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 231.3 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" un "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 31. janvārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 175.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 40.4 mljrd. euro un 15.2 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 12.2 mljrd. euro (līdz 215.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,157 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,245 384
2.1 SVF debitoru parādi 81,401 −183
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 162,844 567
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,744 448
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,159 −955
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,159 −955
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 691,934 −1,243
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 115,635 −646
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 576,044 −673
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 255 76
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 72,873 −1,798
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 587,407 −1,856
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 231,315 −2,205
7.2 Pārējie vērtspapīri 356,092 349
8 Valdības parāds euro 28,287 0
9 Pārējie aktīvi 245,255 786
Kopā aktīvi 2,217,061 −4,235
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 932,458 2,535
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 423,124 −855
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 215,690 −12,194
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 56,064 12,054
2.3 Termiņnoguldījumi 151,206 −861
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 164 145
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,134 1,021
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 116,066 −6,895
5.1 Saistības pret valdību 92,866 −769
5.2 Pārējās saistības 23,200 −6,126
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 106,130 310
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,924 1,635
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,085 −805
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,085 −805
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0
10 Pārējās saistības 221,974 −1,206
11 Pārvērtēšanas konti 262,876 0
12 Kapitāls un rezerves 90,573 25
Kopā pasīvi 2,217,061 −4,235
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem