Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 januari 2014

4 februari 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 31 januari 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 207,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
30 januari 2014 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,1 miljard USD 0,2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 356,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,5 miljarder EUR till 932,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 92,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 12,6 miljarder EUR till 484,5 miljarder EUR. Onsdagen den 29 januari 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 116,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 115,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 152,1 miljarder EUR och ny inlåning erhölls till ett belopp av 151,2 miljarder EUR och med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 1,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 5 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 3,7 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 56,1 miljarder EUR (jämfört med 44 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 2,2 miljarder EUR till 231,3 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för de första och andra programmen för köp av säkerställda obligationer och programmet för värdepappersmarknaderna. Under den vecka som slutade den 31 januari 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i programmet för värdepappersmarknaderna till 175,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 40,4 miljarder EUR respektive 15,2 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 12,2 miljarder EUR till 215,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.157 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.245 384
2.1 Fordringar på IMF 81.401 −183
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 162.844 567
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.744 448
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.159 −955
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.159 −955
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 691.934 −1.243
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 115.635 −646
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 576.044 −673
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 255 76
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 72.873 −1.798
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 587.407 −1.856
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 231.315 −2.205
7.2 Andra värdepapper 356.092 349
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.287 0
9 Övriga tillgångar 245.255 786
Summa tillgångar 2.217.061 −4.235
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 932.458 2.535
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 423.124 −855
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 215.690 −12.194
2.2 Inlåningsfacilitet 56.064 12.054
2.3 Inlåning med fast löptid 151.206 −861
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 164 145
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.134 1.021
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 116.066 −6.895
5.1 Offentliga sektorn 92.866 −769
5.2 Övriga skulder 23.200 −6.126
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 106.130 310
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.924 1.635
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.085 −805
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.085 −805
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0
10 Övriga skulder 221.974 −1.206
11 Värderegleringskonton 262.876 0
12 Eget kapital 90.573 25
Summa skulder 2.217.061 −4.235

Kontakt för media