Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 31 януари 2014 г.

4 февруари 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 31 януари 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 207,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по‑долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
30 януари 2014 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,1 млрд. щатски долара 0,2 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 356,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,5 млрд. евро до 932,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 0,8 млрд. евро до 92,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 12,6 млрд. евро до 484,5 млрд. евро. На 29 януари 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 116,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 115,6 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 152,1 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 151,2 млрд. евро.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 1,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 5 млрд. евро, а 3,7 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 56,1 млрд. евро (при 44 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 2,2 млрд. евро до 231,3 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации и по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 31 януари 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 175,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 40,4 млрд. евро и 15,2 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 12,2 млрд. евро до 215,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 157 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 245 384
2.1 Вземания от МВФ 81 401 −183
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 162 844 567
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 744 448
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 159 −955
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 159 −955
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 691 934 −1 243
5.1 Основни операции по рефинансиране 115 635 −646
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 576 044 −673
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 255 76
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 72 873 −1 798
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 587 407 −1 856
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 231 315 −2 205
7.2 Други ценни книжа 356 092 349
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 287 0
9 Други активи 245 255 786
Общо активи 2 217 061 −4 235
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 932 458 2 535
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 423 124 −855
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 215 690 −12 194
2.2 Депозитно улеснение 56 064 12 054
2.3 Срочни депозити 151 206 −861
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 164 145
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 134 1 021
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 116 066 −6 895
5.1 Сектор „Държавно управление“ 92 866 −769
5.2 Други задължения 23 200 −6 126
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 106 130 310
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 924 1 635
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 085 −805
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 085 −805
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0
10 Други задължения 221 974 −1 206
11 Сметки за преоценка 262 876 0
12 Капитал и резерви 90 573 25
Общо пасиви 2 217 061 −4 235

Данни за контакт за медиите