Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 31. januáru 2014

4. februára 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 31. januára 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) takmer nezmenená na úrovni 207,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
30. januára 2014 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,1 mld. USD 0,2 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 356,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,5 mld. EUR na 932,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 0,8 mld. EUR na 92,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 12,6 mld. EUR na 484,5 mld. EUR. V stredu 29. januára 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 116,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 115,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 152,1 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 151,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 1,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 5 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 3,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 56,1 mld. EUR (v porovnaní so 44 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 2,2 mld. EUR na 231,3 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov a programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 31. januára 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 175,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 40,4 mld. EUR a 15,2 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 12,2 mld. EUR na 215,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 157 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 245 384
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 401 −183
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 162 844 567
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 744 448
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 159 −955
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 159 −955
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 691 934 −1 243
5.1 Hlavné refinančné operácie 115 635 −646
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 576 044 −673
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 255 76
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 72 873 −1 798
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 587 407 −1 856
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 231 315 −2 205
7.2 Ostatné cenné papiere 356 092 349
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 287 0
9 Ostatné aktíva 245 255 786
Aktíva spolu 2 217 061 −4 235
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 932 458 2 535
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 423 124 −855
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 215 690 −12 194
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 56 064 12 054
2.3 Termínované vklady 151 206 −861
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 164 145
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 134 1 021
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 116 066 −6 895
5.1 Verejná správa 92 866 −769
5.2 Ostatné záväzky 23 200 −6 126
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 106 130 310
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 924 1 635
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 085 −805
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 085 −805
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0
10 Ostatné pasíva 221 974 −1 206
11 Účty precenenia 262 876 0
12 Základné imanie a rezervy 90 573 25
Pasíva spolu 2 217 061 −4 235
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá