Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. januar 2014

4. februar 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 31. januar 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) var praktisk taget uændret på 207,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
30. januar 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 0,1 mia. USD 0,2 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,3 mia. euro til 356,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,5 mia. euro til 932,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 0,8 mia. euro til 92,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 12,6 mia. euro til 484,5 mia. euro. Onsdag den 29. januar 2014 udløb en primær markedsoperation på 116,3 mia. euro, og en ny på 115,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 152,1 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 151,2 mia. euro.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 1,9 mia. euro, og en ny på 5 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 3,7 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 56,1 mia. euro (mod 44 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 2,2 mia. euro til 231,3 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds samt under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 31. januar 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 175,7 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 40,4 mia. euro og 15,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 12,2 mia. euro til 215,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 303.157 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.245 384
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.401 −183
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 162.844 567
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.744 448
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.159 −955
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.159 −955
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 691.934 −1.243
5.1 Primære markedsoperationer 115.635 −646
5.2 Langfristede markedsoperationer 576.044 −673
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 255 76
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 72.873 −1.798
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 587.407 −1.856
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 231.315 −2.205
7.2 Andre værdipapirer 356.092 349
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.287 0
9 Andre aktiver 245.255 786
Aktiver i alt 2.217.061 −4.235
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 932.458 2.535
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 423.124 −855
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 215.690 −12.194
2.2 Indlånsfacilitet 56.064 12.054
2.3 Indskud med fast løbetid 151.206 −861
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 164 145
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.134 1.021
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 116.066 −6.895
5.1 Offentlig forvaltning og service 92.866 −769
5.2 Andre forpligtelser 23.200 −6.126
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 106.130 310
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.924 1.635
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.085 −805
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.085 −805
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717 0
10 Andre forpligtelser 221.974 −1.206
11 Revalueringskonti 262.876 0
12 Kapital og reserver 90.573 25
Passiver i alt 2.217.061 −4.235

Medie- og pressehenvendelser