Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. lednu 2014

4. února 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 31. ledna 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) prakticky beze změny na úrovni 207,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
30. ledna 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 0,1 mld. USD 0,2 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 356,1 mld. EUR. Hodnota bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,5 mld. EUR na 932,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 0,8 mld. EUR na 92,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 12,6 mld. EUR na 484,5 mld. EUR. Ve středu 29. ledna 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 116,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 115,6 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 152,1 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 151,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 1,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 5 mld. EUR, zatímco 3,7 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (oproti 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 56,1 mld. EUR (oproti 44 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 2,2 mld. EUR na 231,3 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů nabytých v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů a programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 31. ledna 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 175,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 40,4 mld. EUR, resp. 15,2 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 12,2 mld. EUR na 215,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 157 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 245 384
2.1 Pohledávky za MMF 81 401 −183
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 162 844 567
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 744 448
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 159 −955
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 159 −955
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 691 934 −1 243
5.1 Hlavní refinanční operace 115 635 −646
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 576 044 −673
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 255 76
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 72 873 −1 798
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 587 407 −1 856
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 231 315 −2 205
7.2 Ostatní cenné papíry 356 092 349
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 287 0
9 Ostatní aktiva 245 255 786
Aktiva celkem 2 217 061 −4 235
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 932 458 2 535
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 423 124 −855
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 215 690 −12 194
2.2 Vkladová facilita 56 064 12 054
2.3 Termínované vklady 151 206 −861
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 164 145
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 134 1 021
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 116 066 −6 895
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 92 866 −769
5.2 Ostatní závazky 23 200 −6 126
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 106 130 310
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 924 1 635
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 085 −805
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 085 −805
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0
10 Ostatní pasiva 221 974 −1 206
11 Účty přecenění 262 876 0
12 Kapitál a rezervní fondy 90 573 25
Pasiva celkem 2 217 061 −4 235

Kontakty pro média