Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 31 januari 2014

4 februari 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 31 januari 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 207,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
30 januari 2014 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,1 miljard USD 0,2 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 356,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,5 miljard naar EUR 932,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 92,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 12,6 miljard naar EUR 484,5 miljard. Op woensdag 29 januari 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 116,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 115,6 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 152,1 miljard en werden voor een bedrag van EUR 151,2 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 1,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 5 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 3,7 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 56,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 44 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 2,2 miljard naar EUR 231,3 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties en het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 31 januari 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 175,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 40,4 miljard en EUR 15,2 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 12,2 miljard naar EUR 215,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.157 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.245 384
2.1 Vorderingen op het IMF 81.401 −183
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 162.844 567
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.744 448
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.159 −955
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.159 −955
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 691.934 −1.243
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 115.635 −646
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 576.044 −673
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 255 76
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 72.873 −1.798
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 587.407 −1.856
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 231.315 −2.205
7.2 Overige waardepapieren 356.092 349
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.287 0
9 Overige activa 245.255 786
Totaal activa 2.217.061 −4.235
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 932.458 2.535
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 423.124 −855
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 215.690 −12.194
2.2 Depositofaciliteit 56.064 12.054
2.3 Termijndeposito's 151.206 −861
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 164 145
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.134 1.021
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 116.066 −6.895
5.1 Overheid 92.866 −769
5.2 Overige verplichtingen 23.200 −6.126
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 106.130 310
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.924 1.635
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.085 −805
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.085 −805
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0
10 Overige passiva 221.974 −1.206
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876 0
12 Kapitaal en reserves 90.573 25
Totaal passiva 2.217.061 −4.235
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media