Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 31. siječnja 2014.

4. veljače 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 31. siječnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) ostalo je gotovo nepromijenjeno na 207,3 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija i operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Valuta Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
30. siječnja 2014. 84-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,1 milijarda USD 0,2 milijarda USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju dogovora o privremenoj međusobnoj valutnoj zamjeni (zamjenska linija) između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Vlasništvo Eurosustava nad utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećalo se za 0,3 milijarde EUR na 356,1 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) povećala se za 2,5 milijarda EUR na 932,5 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) smanjile su se za 0,8 milijardu EUR na 92,9 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) smanjili su se za 12,6 milijardu EUR na 484,5 milijardu EUR. U srijedu, 29. siječnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 116,3 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 115,6 milijarde EUR s rokom dospijeća od tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 152,1 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 151,2 milijardu EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini od 1,9 milijarda EUR te je otplaćena nova u visini od 5 milijarda EUR, dok je 3,7 milijarda EUR operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,3 milijarde EUR (u odnosu na 0,2 milijardu EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 56,1 milijarde EUR (u odnosu na 44 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Vlasništvo Eurosustava nad vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) smanjilo se za 2,2 milijarda EUR na 231,3 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog programa otkupa pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 31. siječnja 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 175,7 milijarde EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 40,4 milijarda EUR odnosno 15,2 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) smanjilo za 12,2 milijarde EUR na 215,7 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 157 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 245 384
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 401 −183
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 162 844 567
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 744 448
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 159 −955
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 159 −955
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 691 934 −1 243
5.1 Glavne operacije refinanciranja 115 635 −646
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 576 044 −673
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 255 76
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 1 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 72 873 −1 798
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 587 407 −1 856
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 231 315 −2 205
7.2 Ostali vrijednosni papiri 356 092 349
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 287 0
9 Ostala imovina 245 255 786
Ukupno imovina 2 217 061 −4 235
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 932 458 2 535
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 423 124 −855
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 215 690 −12 194
2.2 Novčani depoziti 56 064 12 054
2.3 Oročeni depoziti 151 206 −861
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 164 145
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 134 1 021
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 116 066 −6 895
5.1 Opća država 92 866 −769
5.2 Ostale obveze 23 200 −6 126
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 106 130 310
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 924 1 635
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 085 −805
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 085 −805
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0
10 Ostale obveze 221 974 −1 206
11 Računi revalorizacije 262 876 0
12 Kapital i pričuve 90 573 25
Ukupno obveze 2 217 061 −4 235

Kontaktni podatci za medije