Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 lipca 2009 r.

21 lipca 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 17 lipca 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 7,2 mld euro do poziomu 201,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
15 lipca 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 31,1 mld CHF 21,6 mld CHF
16 lipca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 43,1 mld USD 43,8 mld USD
16 lipca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 12,2 mld USD 3,1 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) obniżyły się o 1,5 mld euro do poziomu 300,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,1 mld euro do poziomu 770,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 7,8 mld euro do poziomu 132,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 40,5 mld euro do poziomu 612 mld euro. W środę 15 lipca 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 106,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 100,3 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 189,9 mld euro (wobec 155,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu kończącym się 17 lipca 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1 mld euro do 1,1 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 42,3 mld euro do poziomu 229,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 232.127 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.624 −742
2.1 Należności od MFW 16.847 55
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.777 −796
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 62.878 −6.086
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.628 1.117
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 20.628 1.117
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 801.888 −6.120
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 100.294 −6.112
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 701.456 3
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 94 −41
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 44 30
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 22.761 −256
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 301.197 −521
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.079 1.013
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 300.118 −1.534
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.230 0
9 Pozostałe aktywa 238.380 −590
Aktywa razem 1.875.712 −13.197
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 770.379 104
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 419.415 −7.938
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 229.528 −42.287
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 189.873 34.338
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 13 11
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 278 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 142.772 10.191
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 132.430 7.753
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.342 2.437
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 109.496 −13.730
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.706 −1.125
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.874 1.529
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.874 1.529
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.436 0
10 Pozostałe pasywa 151.598 −2.227
11 Różnice z wyceny 187.797 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.961 0
Pasywa razem 1.875.712 −13.197

Kontakt z mediami