Menu

Eurosystemeets konsoliderade balansräkning per den 17 juli 2009

21 juli 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 17 juli 2009 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 7,2 miljarder EUR till 201,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
15 juli 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 31,1 miljarder CHF 21,6 miljarder CHF
16 juli 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 43,1 miljarder USD 43,8 miljarder USD
16 juli 2009 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 12,2 miljarder USD 3,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som som innehas i penningpolitiska syften (post 7,2 på tillgångssidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 300,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 770,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 7,8 miljarder EUR till 132,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 40,5 miljarder EUR till 612 miljarder EUR. Onsdagen den 15 juli 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 106,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 100,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 189,9 miljarder EUR (jämfört med 155,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 1,1 miljarder EUR för den vecka som slutade den 17 juli 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 42,3 miljarder EUR till 229,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 232.127 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.624 −742
2.1 Fordringar på IMF 16.847 55
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.777 −796
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 62.878 −6.086
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.628 1.117
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.628 1.117
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 801.888 −6.120
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 100.294 −6.112
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 701.456 3
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 94 −41
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 44 30
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 22.761 −256
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 301.197 −521
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.079 1.013
7.2 Andra värdepapper 300.118 −1.534
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.230 0
9 Övriga tillgångar 238.380 −590
Summa tillgångar 1.875.712 −13.197
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 770.379 104
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 419.415 −7.938
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 229.528 −42.287
2.2 Inlåningsfacilitet 189.873 34.338
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 13 11
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 278 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 142.772 10.191
5.1 Offentliga sektorn 132.430 7.753
5.2 Övriga skulder 10.342 2.437
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 109.496 −13.730
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.706 −1.125
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.874 1.529
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.874 1.529
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.436 0
10 Övriga skulder 151.598 −2.227
11 Värderegleringskonton 187.797 0
12 Eget kapital 72.961 0
Summa skulder 1.875.712 −13.197

Kontakt för media