Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. červenci 2009

21. července 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. července 2009 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) klesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o 7,2 mld. EUR na 201,5 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
15. července 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 31,1 mld. CHF 21,6 mld. CHF
16. července 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 43,1 mld. USD 43,8 mld. USD
16. července 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 12,2 mld. USD 3,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů v držení Eurosystému mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 1,5 mld. EUR na 300,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 0,1 mld. EUR na 770,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 7,8 mld. EUR na 132,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesla o 40,5 mld. EUR na 612 mld. EUR. Ve středu 15. července 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 106,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 100,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 189,9 mld. EUR (ve srovnání s 155,5 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 17. července 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1 mld. EUR na 1,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 42,3 mld. EUR na 229,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 232 127 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 624 −742
2.1 Pohledávky za MMF 16 847 55
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 777 −796
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 62 878 −6 086
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 628 1 117
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 628 1 117
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 801 888 −6 120
5.1 Hlavní refinanční operace 100 294 −6 112
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 701 456 3
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 94 −41
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 44 30
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 22 761 −256
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 301 197 −521
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 079 1 013
7.2 Ostatní cenné papíry 300 118 −1 534
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 230 0
9 Ostatní aktiva 238 380 −590
Aktiva celkem 1 875 712 −13 197
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 770 379 104
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 419 415 −7 938
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 229 528 −42 287
2.2 Vkladová facilita 189 873 34 338
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 13 11
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 278 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 142 772 10 191
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 132 430 7 753
5.2 Ostatní závazky 10 342 2 437
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 109 496 −13 730
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 706 −1 125
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 874 1 529
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 874 1 529
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 436 0
10 Ostatní pasiva 151 598 −2 227
11 Účty přecenění 187 797 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 961 0
Pasiva celkem 1 875 712 −13 197

Kontakty pro média