Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. júlu 2009

21. júla 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. júla 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 7,2 mld. EUR na 201,5 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
15. júla 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 31,1 mld. CHF 21,6 mld. CHF
16. júla 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 43,1 mld. USD 43,8 mld. USD
16. júla 2009 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 12,2 mld. USD 3,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 1,5 mld. EUR na 300,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,1 mld. EUR na 770,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 7,8 mld. EUR na 132,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 40,5 mld. EUR na 612 mld. EUR. V stredu 15. júla 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 106,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 100,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 189,9 mld. EUR (v porovnaní so 155,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov držaných Eurosystémom na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 17. júla 2009 zvýšil o 1 mld. EUR na 1,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 42,3 mld. EUR na 229,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 232 127 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 624 −742
2.1 Pohľadávky voči MMF 16 847 55
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 777 −796
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 62 878 −6 086
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 628 1 117
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 628 1 117
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 801 888 −6 120
5.1 Hlavné refinančné operácie 100 294 −6 112
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 701 456 3
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 94 −41
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 44 30
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 22 761 −256
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 301 197 −521
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 079 1 013
7.2 Ostatné cenné papiere 300 118 −1 534
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 230 0
9 Ostatné aktíva 238 380 −590
Úhrn aktív 1 875 712 −13 197
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 770 379 104
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 419 415 −7 938
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 229 528 −42 287
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 189 873 34 338
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 13 11
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 278 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 142 772 10 191
5.1 Verejná správa 132 430 7 753
5.2 Ostatné záväzky 10 342 2 437
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 109 496 −13 730
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 706 −1 125
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 874 1 529
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 874 1 529
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 436 0
10 Ostatné pasíva 151 598 −2 227
11 Účty precenenia 187 797 0
12 Kapitál a rezervy 72 961 0
Úhrn pasív 1 875 712 −13 197

Kontakt pre médiá