Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. julija 2009

21. julij 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. julija 2009, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 7,2 milijarde EUR na 201,5 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
15. julij 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 31,1 mrd CHF 21,6 mrd CHF
16. julij 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 43,1 mrd USD 43,8 mrd USD
16. julij 2009 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 12,2 mrd USD 3,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,5 milijarde EUR na 300,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,1 milijarde EUR na 770,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 7,8 milijarde EUR na 132,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 40,5 milijarde EUR na 612 milijard EUR. V sredo, 15. julija 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 106,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 100,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 189,9 milijarde EUR (v primerjavi s 155,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 17. julija 2009, povečala za 1 milijardo EUR na 1,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 42,3 milijarde EUR na 229,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 232.127 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.624 −742
2.1 Terjatve do MDS 16.847 55
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.777 −796
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 62.878 −6.086
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.628 1.117
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.628 1.117
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 801.888 −6.120
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 100.294 −6.112
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 701.456 3
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 94 −41
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 44 30
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 22.761 −256
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 301.197 −521
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.079 1.013
7.2 Drugi vrednostni papirji 300.118 −1.534
8 Dolg širše države v EUR 36.230 0
9 Druga sredstva 238.380 −590
Skupaj sredstva 1.875.712 −13.197
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 770.379 104
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 419.415 −7.938
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 229.528 −42.287
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 189.873 34.338
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 13 11
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 278 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 142.772 10.191
5.1 Širša država 132.430 7.753
5.2 Druge obveznosti 10.342 2.437
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 109.496 −13.730
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.706 −1.125
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.874 1.529
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.874 1.529
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.436 0
10 Druge obveznosti 151.598 −2.227
11 Računi prevrednotenja 187.797 0
12 Kapital in rezerve 72.961 0
Skupaj obveznosti 1.875.712 −13.197

Stiki za medije