Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 юли 2009 г.

21 юли 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 17 юли 2009 г., показателят злато и вземания в злато (т. 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление със 7,2 млрд. евро до 201,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
15 юли 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове по предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 31,1 млрд. швейцарски франка 21,6 млрд. швейцарски франка
16 юли 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 43,1 млрд. щатски долара 43,8 млрд. щатски долара
16 юли 2009 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 12,2 млрд. щатски долара 3,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (т. 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,5 млрд. евро до 300,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 0,1 млрд. евро до 770,4 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават със 7,8 млрд. евро до 132,4 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 40,5 млрд. евро до 612 млрд. евро. На 15 юли 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 106,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 100,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 189,9 млрд. евро (при 155,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (т. 7.1 от активите), се увеличават с 1 млрд. евро до 1,1 млрд. евро през седмицата, която приключва на 17 юли 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 42,3 млрд. евро до 229,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 232 127 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 624 −742
2.1 Вземания от МВФ 16 847 55
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 777 −796
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 62 878 −6 086
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 628 1 117
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 628 1 117
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 801 888 −6 120
5.1 Основни операции по рефинансиране 100 294 −6 112
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 701 456 3
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 94 −41
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 44 30
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 22 761 −256
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 301 197 −521
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 079 1 013
7.2 Други ценни книжа 300 118 −1 534
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 230 0
9 Други активи 238 380 −590
Общо активи 1 875 712 −13 197
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 770 379 104
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 419 415 −7 938
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 229 528 −42 287
2.2 Депозитно улеснение 189 873 34 338
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 13 11
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 278 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 142 772 10 191
5.1 Сектор „Държавно управление“ 132 430 7 753
5.2 Други задължения 10 342 2 437
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 109 496 −13 730
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 706 −1 125
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 874 1 529
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 874 1 529
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 436 0
10 Други задължения 151 598 −2 227
11 Сметки за преоценка 187 797 0
12 Капитал и резерви 72 961 0
Общо пасиви 1 875 712 −13 197

Данни за контакт за медиите