Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 juli 2009

21 juli 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 17 juli 2009 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 7,2 miljard naar EUR 201,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Buitengewone transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
15 juli 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 31,1 miljard CHF 21,6 miljard
16 juli 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 43,1 miljard USD 43,8 miljard
16 juli 2009 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 12,2 miljard USD 3,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden waardepapieren anders dan die welke worden aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,5 miljard naar EUR 300,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 770,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 7,8 miljard naar EUR 132,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 40,5 miljard naar EUR 612 miljard. Op woensdag 15 juli 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 106,4 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 100,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 189,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 155,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden effecten (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 17 juli 2009 met EUR 1 miljard naar EUR 1,1 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 42,3 miljard naar EUR 229,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 232.127 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.624 −742
2.1 Vorderingen op het IMF 16.847 55
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.777 −796
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 62.878 −6.086
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.628 1.117
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.628 1.117
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 801.888 −6.120
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 100.294 −6.112
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 701.456 3
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 94 −41
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 44 30
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 22.761 −256
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 301.197 −521
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.079 1.013
7.2 Overige waardepapieren 300.118 −1.534
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.230 0
9 Overige activa 238.380 −590
Totaal activa 1.875.712 −13.197
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 770.379 104
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 419.415 −7.938
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 229.528 −42.287
2.2 Depositofaciliteit 189.873 34.338
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 13 11
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 278 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 142.772 10.191
5.1 Overheid 132.430 7.753
5.2 Overige verplichtingen 10.342 2.437
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 109.496 −13.730
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.706 −1.125
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.874 1.529
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.874 1.529
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.436 0
10 Overige passiva 151.598 −2.227
11 Herwaarderingsrekeningen 187.797 0
12 Kapitaal en reserves 72.961 0
Totaal passiva 1.875.712 −13.197

Contactpersonen voor de media