Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. juli 2009

21. juli 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. juli 2009 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 7,2 mia. euro til 201,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
15. juli 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 31,1 mia. CHF 21,6 mia.
16. juli 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 43,1 mia. USD 43,8 mia.
16. juli 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 12,2 mia. USD 3,1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,5 mia. euro til 300,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,1 mia. euro til 770,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 7,8 mia. euro til 132,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 40,5 mia. euro til 612 mia. euro. Onsdag den 15. juli 2009 udløb en primær markedsoperation på 106,4 mia. euro, og en ny på 100,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 189,9 mia. euro (mod 155,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1 mia. euro til 1,1 mia. euro i ugen, der sluttede den 17. juli 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 42,3 mia. euro til 229,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 232.127 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.624 −742
2.1 Tilgodehavender hos IMF 16.847 55
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.777 −796
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 62.878 −6.086
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.628 1.117
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.628 1.117
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 801.888 −6.120
5.1 Primære markedsoperationer 100.294 −6.112
5.2 Langfristede markedsoperationer 701.456 3
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 94 −41
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 44 30
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 22.761 −256
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 301.197 −521
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.079 1.013
7.2 Andre værdipapirer 300.118 −1.534
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.230 0
9 Andre aktiver 238.380 −590
Aktiver i alt 1.875.712 −13.197
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 770.379 104
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 419.415 −7.938
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 229.528 −42.287
2.2 Indlånsfacilitet 189.873 34.338
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 13 11
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 278 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 142.772 10.191
5.1 Offentlig forvaltning og service 132.430 7.753
5.2 Andre forpligtelser 10.342 2.437
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 109.496 −13.730
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.706 −1.125
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.874 1.529
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.874 1.529
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.436 0
10 Andre forpligtelser 151.598 −2.227
11 Revalueringskonti 187.797 0
12 Kapital og reserver 72.961 0
Passiver i alt 1.875.712 −13.197

Medie- og pressehenvendelser