Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 17. jūlijā

2009. gada 21. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 17. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 7.2 mljrd. euro (līdz 201.5 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 15. jūlijs Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 31.1 mljrd. Šveices franku 21.6 mljrd. Šveices franku
2009. gada 16. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 43.1 mljrd. ASV dolāru 43.8 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 16. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 12.2 mljrd. ASV dolāru 3.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 300.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 770.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 7.8 mljrd. euro (līdz 132.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 40.5 mljrd. euro (līdz 612 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 15. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 106.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 100.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 189.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 155.5 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 17. jūlijā, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 1.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 42.3 mljrd. euro (līdz 229.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 232,127 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,624 −742
2.1 SVF debitoru parādi 16,847 55
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,777 −796
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 62,878 −6,086
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,628 1,117
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,628 1,117
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 801,888 −6,120
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 100,294 −6,112
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 701,456 3
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 94 −41
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 44 30
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 22,761 −256
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 301,197 −521
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1,079 1,013
7.2 Pārējie vērtspapīri 300,118 −1,534
8 Valdības parāds euro 36,230 0
9 Pārējie aktīvi 238,380 −590
Kopā aktīvi 1,875,712 −13,197
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 770,379 104
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 419,415 −7,938
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 229,528 −42,287
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 189,873 34,338
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 13 11
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 278 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 142,772 10,191
5.1 Saistības pret valdību 132,430 7,753
5.2 Pārējās saistības 10,342 2,437
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 109,496 −13,730
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,706 −1,125
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,874 1,529
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,874 1,529
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,436 0
10 Pārējās saistības 151,598 −2,227
11 Pārvērtēšanas konti 187,797 0
12 Kapitāls un rezerves 72,961 0
Kopā pasīvi 1,875,712 −13,197

Kontaktinformācija presei