European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 januari 2008

22 januari 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 18 januari 2008 was de daling van EUR 41 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,4 miljard naar EUR 152,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties. Een in Amerikaanse dollars luidende liquiditeitsverschaffende transactie verviel en, zoals aangekondigd in een persbericht van 10 januari 2008, een nieuwe transactie van USD 10 miljard werd verrekend. Deze transacties heeft het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 96,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 6,2 miljard naar EUR 653,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 8,3 miljard naar EUR 38,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 39,3 miljard naar EUR 458,8 miljard. Op woensdag 16 januari 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 151,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 190,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 50,2 miljard naar EUR 230,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.663 −41
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 140.963 315
2.1 Vorderingen op het IMF 9.126 −17
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.837 332
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.942 −1.771
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.658 127
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.658 127
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 459.024 38.852
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 190.500 39.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.487 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 −183
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 36 35
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.294 3.307
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 96.695 −607
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.705 0
9 Overige activa 331.835 −465
Totaal activa 1.350.779 39.717
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 653.245 −6.150
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 231.056 49.771
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 230.825 50.211
2.2 Depositofaciliteit 212 −453
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 19 13
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 334 −11
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 47.068 −7.975
5.1 Overheid 38.760 −8.338
5.2 Overige verplichtingen 8.308 363
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.621 3.017
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.369 264
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.458 −337
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.458 −337
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 0
10 Overige passiva 127.944 1.153
11 Herwaarderingsrekeningen 147.665 0
12 Kapitaal en reserves 69.708 −15
Totaal passiva 1.350.779 39.717
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media