Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 listopada 2007 r.

27 listopada 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 23 listopada 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 29 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 142,1 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 95,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,3 mld euro do poziomu 639,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 28,4 mld euro do poziomu 73,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 6,3 mld euro do poziomu 454 mld euro. W środę, 21 listopada 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 182 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 169 mld euro. W piątek, 23 listopada 2007 r., przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 40 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 60 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld euro (w porównaniu z 0,9 mld euro w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 20,3 mld euro do poziomu 194,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 185.391 −29
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 141.910 365
2.1 Należności od MFW 9.245 −6
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 132.665 371
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 24.191 1.026
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.826 141
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.826 141
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 454.265 6.382
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 169.000 −13.002
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 285.006 20.001
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 256 −618
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 20.241 135
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 95.267 217
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.110 0
9 Pozostałe aktywa 311.322 5.525
Aktywa razem 1.285.523 13.762
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 639.283 −1.339
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 194.998 −20.275
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 194.758 −20.312
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 216 24
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 24 13
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 169 −1
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 81.545 28.194
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 73.873 28.436
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.672 −242
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 28.305 1.048
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 311 −590
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.268 1.910
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.268 1.910
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0
10 Pozostałe zobowiązania 117.280 4.812
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.906 3
Pasywa razem 1.285.523 13.762