Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 november 2007

27 november 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 23 november 2007 motsvarade minskningen på 29 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 142,1 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 95,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 639,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 28,4 miljarder EUR till 73,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 6,3 miljarder EUR till 454 miljarder EUR. Onsdagen den 21 november 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 182 miljarder EUR och ersattes med en ny på 169 miljarder EUR. Fredagen den 23 november 2007 förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 40 miljarder EUR och ersattes med en ny på 60 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR, nästan samma som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 20,3 miljarder EUR till 194,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 185.391 −29
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 141.910 365
2.1 Fordringar på IMF 9.245 −6
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.665 371
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.191 1.026
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.826 141
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.826 141
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 454.265 6.382
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 169.000 −13.002
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 285.006 20.001
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 256 −618
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 20.241 135
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 95.267 217
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.110 0
9 Övriga tillgångar 311.322 5.525
Summa tillgångar 1.285.523 13.762
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 639.283 −1.339
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 194.998 −20.275
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 194.758 −20.312
2.2 Inlåningsfacilitet 216 24
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 24 13
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 169 −1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 81.545 28.194
5.1 Offentliga sektorn 73.873 28.436
5.2 Övriga skulder 7.672 −242
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 28.305 1.048
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 311 −590
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.268 1.910
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.268 1.910
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0
10 Övriga skulder 117.280 4.812
11 Värderegleringskonton 131.060 0
12 Eget kapital 68.906 3
Summa skulder 1.285.523 13.762