Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 23. novembrī

2007. gada 27. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 23. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 29 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (142.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 95.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 639.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 28.4 mljrd. euro (līdz 73.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 6.3 mljrd. euro (līdz 454 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 21. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 182 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 169 mljrd. euro apmērā. Piektdien, 2007. gada 23. novembrī papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 40 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 60 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 20.3 mljrd. euro (līdz 194.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 185,391 −29
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 141,910 365
2.1 SVF debitoru parādi 9,245 −6
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,665 371
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,191 1,026
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,826 141
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,826 141
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 454,265 6,382
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 169,000 −13,002
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 285,006 20,001
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 256 −618
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 20,241 135
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 95,267 217
8 Valdības parāds euro 37,110 0
9 Pārējie aktīvi 311,322 5,525
Kopā aktīvi 1,285,523 13,762
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 639,283 −1,339
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 194,998 −20,275
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 194,758 −20,312
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 216 24
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 24 13
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 169 −1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 81,545 28,194
5.1 Saistības pret valdību 73,873 28,436
5.2 Pārējās saistības 7,672 −242
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 28,305 1,048
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 311 −590
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,268 1,910
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,268 1,910
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0
10 Pārējās saistības 117,280 4,812
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0
12 Kapitāls un rezerves 68,906 3
Kopā pasīvi 1,285,523 13,762