Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 november 2007

27 november 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 23 november 2007 was de daling van EUR 29 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 142,1 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 95,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,3 miljard naar EUR 639,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 28,4 miljard naar EUR 73,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 6,3 miljard naar EUR 454 miljard. Op woensdag 21 november 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 182 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 169 miljard verrekend. Op vrijdag 23 november 2007 verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van 40 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 60 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 20,3 miljard naar EUR 194,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 185.391 −29
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 141.910 365
2.1 Vorderingen op het IMF 9.245 −6
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.665 371
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.191 1.026
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.826 141
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.826 141
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 454.265 6.382
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 169.000 −13.002
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 285.006 20.001
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 256 −618
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 20.241 135
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 95.267 217
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.110 0
9 Overige activa 311.322 5.525
Totaal activa 1.285.523 13.762
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 639.283 −1.339
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 194.998 −20.275
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 194.758 −20.312
2.2 Depositofaciliteit 216 24
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 24 13
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 169 −1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 81.545 28.194
5.1 Overheid 73.873 28.436
5.2 Overige verplichtingen 7.672 −242
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 28.305 1.048
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 311 −590
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.268 1.910
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.268 1.910
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0
10 Overige passiva 117.280 4.812
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0
12 Kapitaal en reserves 68.906 3
Totaal passiva 1.285.523 13.762