Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. novembra 2007

27. november 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. novembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 29 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 142,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 95,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 639,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 28,4 milijarde EUR na 73,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 6,3 milijarde EUR na 454 milijard EUR. V sredo, 21. novembra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 182 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 169 milijard EUR. V petek, 23. novembra 2007, je zapadla dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 40 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 60 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,9 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 20,3 milijarde EUR na 194,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 185.391 −29
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 141.910 365
2.1 Terjatve do MDS 9.245 −6
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.665 371
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.191 1.026
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.826 141
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.826 141
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 454.265 6.382
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 169.000 −13.002
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 285.006 20.001
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 256 −618
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 20.241 135
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 95.267 217
8 Dolg širše države v EUR 37.110 0
9 Druga sredstva 311.322 5.525
Skupaj sredstva 1.285.523 13.762
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 639.283 −1.339
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 194.998 −20.275
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 194.758 −20.312
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 216 24
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 24 13
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 169 −1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 81.545 28.194
5.1 Širša država 73.873 28.436
5.2 Druge obveznosti 7.672 −242
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 28.305 1.048
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 311 −590
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.268 1.910
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.268 1.910
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0
10 Druge obveznosti 117.280 4.812
11 Računi prevrednotenja 131.060 0
12 Kapital in rezerve 68.906 3
Skupaj obveznosti 1.285.523 13.762