SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. november 2007

27. november 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. november 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 29 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og til en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 142,1 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,2 mia. euro til 95,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,3 mia. euro til 639,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 28,4 mia. euro til 73,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 6,3 mia. euro til 454 mia. euro. Onsdag den 21. november 2007 udløb en primær markedsoperation på 182 mia. euro, og en ny på 169 mia. euro blev afviklet. Fredag den 23. november 2007 udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 40 mia. euro, og en ny på 60 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,9 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 20,3 mia. euro til 194,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 185.391 −29
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 141.910 365
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.245 −6
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.665 371
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.191 1.026
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.826 141
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.826 141
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 454.265 6.382
5.1 Primære markedsoperationer 169.000 −13.002
5.2 Langfristede markedsoperationer 285.006 20.001
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 256 −618
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 20.241 135
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 95.267 217
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.110 0
9 Andre aktiver 311.322 5.525
Aktiver i alt 1.285.523 13.762
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 639.283 −1.339
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 194.998 −20.275
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 194.758 −20.312
2.2 Indlånsfacilitet 216 24
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 24 13
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 169 −1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 81.545 28.194
5.1 Offentlig forvaltning og service 73.873 28.436
5.2 Andre forpligtelser 7.672 −242
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 28.305 1.048
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 311 −590
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.268 1.910
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.268 1.910
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.398 0
10 Andre forpligtelser 117.280 4.812
11 Revalueringskonti 131.060 0
12 Kapital og reserver 68.906 3
Passiver i alt 1.285.523 13.762