Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 23 ноември 2007 г.

27 ноември 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 29 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 23 ноември 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) остава почти непроменена − 142,1 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. EUR до 95,3 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 1,3 млрд. EUR до 639,3 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 28,4 млрд. EUR до 73,9 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 6,3 млрд. EUR до 454 млрд. EUR. На 21 ноември 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 182 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 169 млрд. EUR. На 23 ноември 2007 г., петък, настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 40 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 60 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. EUR (при 0,9 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. EUR, при приблизително същата стойност през предходната седмица.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 20,3 млрд. EUR до 194,8 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 185 391 −29
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 141 910 365
2.1 Вземания от МВФ 9 245 −6
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 665 371
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 191 1 026
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 826 141
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 826 141
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 454 265 6 382
5.1 Основни операции по рефинансиране 169 000 −13 002
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 285 006 20 001
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 256 −618
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 1
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 20 241 135
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 95 267 217
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 110 0
9 Други активи 311 322 5 525
Общо активи 1 285 523 13 762
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 639 283 −1 339
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 194 998 −20 275
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 194 758 −20 312
2.2 Депозитно улеснение 216 24
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 24 13
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 169 −1
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 81 545 28 194
5.1 Сектор „Държавно управление“ 73 873 28 436
5.2 Други задължения 7 672 −242
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 28 305 1 048
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 311 −590
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 268 1 910
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 268 1 910
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0
10 Други задължения 117 280 4 812
11 Сметки за преоценка 131 060 0
12 Капитал и резерви 68 906 3
Общо пасиви 1 285 523 13 762