Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. novembru 2007

27. novembra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. novembra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 29 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí v inej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 142,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) vzrástol o 0,2 mld. EUR na 95,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,3 mld. EUR na 639,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 28,4 mld. EUR na 73,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 6,3 mld. EUR na 454 mld. EUR. V stredu 21. novembra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 182 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 169 mld. EUR. V piatok 23. novembra 2007 bol splatný dodatočný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 40 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 60 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) podobne ako v predchádzajúcom týždni dosiahol 0,2 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 20,3 mld. EUR na 194,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 185 391 −29
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 141 910 365
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 245 −6
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 665 371
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 191 1 026
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 826 141
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 826 141
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 454 265 6 382
5.1 Hlavné refinančné obchody 169 000 −13 002
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 285 006 20 001
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 256 −618
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 20 241 135
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 95 267 217
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 110 0
9 Ostatné aktíva 311 322 5 525
Úhrn aktív 1 285 523 13 762
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 639 283 −1 339
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 194 998 −20 275
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 194 758 −20 312
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 216 24
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 24 13
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 169 −1
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 81 545 28 194
5.1 Verejná správa 73 873 28 436
5.2 Ostatné záväzky 7 672 −242
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 28 305 1 048
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 311 −590
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 268 1 910
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 268 1 910
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0
10 Ostatné pasíva 117 280 4 812
11 Účty precenenia 131 060 0
12 Kapitál a rezervy 68 906 3
Úhrn pasív 1 285 523 13 762