Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. listopadu 2007

27. listopadu 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. listopadu 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 29 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 142,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se zvýšil o 0,2 mld. EUR na 95,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,3 mld. EUR na 639,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 28,4 mld. EUR na 73,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 6,3 mld. EUR na 454 mld. EUR. Ve středu 21. listopadu 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 182 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 169 mld. EUR. V pátek 23. listopadu 2007 byla splatná doplňková dlouhodobější refinanční operace o objemu 40 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 60 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (ve srovnání s minulým týdnem, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,9 mld. EUR), prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (obdobně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí se snížil zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 20,3 mld. EUR na 194,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 185 391 −29
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 141 910 365
2.1 Pohledávky za MMF 9 245 −6
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 665 371
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 191 1 026
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 826 141
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 826 141
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 454 265 6 382
5.1 Hlavní refinanční operace 169 000 −13 002
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 285 006 20 001
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 256 −618
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 20 241 135
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 95 267 217
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 110 0
9 Ostatní aktiva 311 322 5 525
Aktiva celkem 1 285 523 13 762
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 639 283 −1 339
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 194 998 −20 275
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 194 758 −20 312
2.2 Vkladová facilita 216 24
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 24 13
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 169 −1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 81 545 28 194
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 73 873 28 436
5.2 Ostatní závazky 7 672 −242
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 28 305 1 048
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 311 −590
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 268 1 910
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 268 1 910
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0
10 Ostatní pasiva 117 280 4 812
11 Účty přecenění 131 060 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 906 3
Pasiva celkem 1 285 523 13 762