Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 23ης Νοεμβρίου 2007

27 Νοεμβρίου 2007

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 23 Νοεμβρίου 2007, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 29 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004) και μια καθαρή αγορά χρυσών κερμάτων από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 142,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 95,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 639,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 28,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 73,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 454 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2007 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 182 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 169 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου έληξε μια πρόσθετη πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,3 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 0,9 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 20,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 194,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 185.391 −29
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 141.910 365
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.245 −6
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 132.665 371
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 24.191 1.026
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 15.826 141
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.826 141
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 454.265 6.382
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 169.000 −13.002
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 285.006 20.001
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 256 −618
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 20.241 135
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 95.267 217
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.110 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 311.322 5.525
Σύνολο ενεργητικού 1.285.523 13.762
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 639.283 −1.339
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 194.998 −20.275
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 194.758 −20.312
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 216 24
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 24 13
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 169 −1
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 81.545 28.194
5.1 Γενική κυβέρνηση 73.873 28.436
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.672 −242
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 28.305 1.048
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 311 −590
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.268 1.910
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 18.268 1.910
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.398 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 117.280 4.812
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 131.060 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 68.906 3
Σύνολο παθητικού 1.285.523 13.762