Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

8 października 2008 r.

W obliczu aktualnego kryzysu finansowego banki centralne prowadzą ścisłe konsultacje i podejmują na niespotykaną dotąd skalę wspólne działania, w tym dostarczają płynność w celu złagodzenia napięć na rynkach finansowych.

W wielu krajach presja inflacyjna zaczęła maleć, co po części wynika z wyraźnego spadku cen energii i innych surowców. Oczekiwania inflacyjne obniżają się i utrzymują na poziomie zgodnym z definicją stabilności cen. Obserwowane w ostatnim okresie nasilenie kryzysu finansowego spotęgowało groźbę spowolnienia wzrostu gospodarczego, a przez to jeszcze bardziej zmniejszyło ryzyko wzrostu inflacji.

W tej sytuacji uzasadnione jest pewne złagodzenie globalnych warunków monetarnych. W związku z tym Bank of Canada, Bank of England, Europejski Bank Centralny (EBC), Rezerwa Federalna, Sveriges Riksbank i Swiss National Bank ogłaszają dziś obniżenie stóp procentowych w ramach prowadzonej polityki pieniężnej. Bank of Japan wyraża silne poparcie dla podjętych działań.

Rada Prezesów EBC podjęła, w drodze telekonferencji, następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej:

  • Minimalna oferowana stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu zostanie obniżona o 50 punktów bazowych do poziomu 3,75%, począwszy od operacji rozliczanej w dniu 15 października 2008 r.
  • Stopa kredytu banku centralnego na koniec dnia zostanie obniżona o 50 punktów bazowych do poziomu 4,75 % ze skutkiem natychmiastowym.
  • Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie obniżona o 50 punktów bazowych do poziomu 2,75 % ze skutkiem natychmiastowym.

Ryzyko wzrostu inflacji w strefie euro ponownie zmalało. Sprawą najwyższej wagi pozostaje zapobieganie wystąpieniu efektów drugiej rundy w zachowaniach płacowych i cenotwórczych w całej gospodarce. Trwała stabilizacja oczekiwań inflacyjnych na poziomie zgodnym z naszym celem inflacyjnym oraz zapewnienie stabilności cen w średnim okresie przyczyni się do trwałego wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i utrzymania stabilności finansowej.

Informacje o działaniach podjętych przez pozostałe banki centralne znajdują się na poniższych stronach internetowych.

Bank of Canada: www.bank-banque-canada.ca

Bank of England www.bankofengland.co.uk

Rada Rezerwy Federalnej: www.federalreserve.gov

Sveriges Riksbank: www.riksbank.com

Swiss National Bank: www.snb.ch

Bank of Japan: www.boj.or.jp

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami