ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΙΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2002

10 Ιουλίου 2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να μειώσει το ποσό κατανομής για τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης οι οποίες πρόκειται να διενεργηθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2002, από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ για την κάθε πράξη.

Με το εν λόγω ποσό λαμβάνονται υπόψη οι αναμενόμενες ανάγκες σε ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2002 και αντανακλάται η επιθυμία του Ευρωσυστήματος να εξακολουθήσει να παρέχει τον κύριο όγκο ρευστότητας μέσω των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να προσαρμόσει το ποσό κατανομής στις αρχές του 2003.

Εκπρόσωποι Τύπου