ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

4 Ιανουαρίου 2001

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεσύσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 4,75%, 5,75% και 3,75% αντιστοίχως.

Επίσης, όσον αφορά τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης οι οποίες πρόκειται να διενεργηθούν το 2001, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε το ποσό κατανομής στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ για την κάθε πράξη. Με το εν λόγω ποσό λαμβάνονται υπόψη οι αναμενόμενες ανάγκες σε ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ το 2001 και η επιθυμία του Ευρωσυστήματος να εξακολουθήσει να παρέχει τον κύριο όγκο της αναχρηματοδότησης του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να προσαρμόσει το ποσό κατανομής στη διάρκεια του έτους στην περίπτωση απρόβλεπτων εξελίξεων όσον αφορά τις ανάγκες σε ρευστότητα.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

Εκπρόσωποι Τύπου