European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

December 2014

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 19. decembra 2014

Externá komunikácia

Verejné správy z rokovaní Rady guvernérov o menovej politike

Dňa 16. decembra 2014 Rada guvernérov rozhodla, že bude zverejňovať pravidelné správy z rokovaní o menovej politike, začínajúc rokovaním 22. januára 2015. Podrobnejšie informácie s vysvetlením zavedenia tohto opatrenia a podrobnosťami o štruktúre správ z rokovaní sú v súvisiacej tlačovej správe, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke ECB. V súvislosti so zavedením nového šesťtýždňového cyklu menovopolitických zasadaní od januára 2015, o ktorom Rada guvernérov rozhodla 3. júla 2014, ECB tiež oznámila publikáciu nového Ekonomického bulletinu. Ekonomický bulletin bude vychádzať dva týždne po každom zasadaní a nahradí doterajší Mesačný bulletin ECB.

Operácie na trhu

Zmeny nariadení zohľadňujúce predĺženie udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv na šesť týždňov

Dňa 10. decembra 2014 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2014/52, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1745/2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) a nariadenie ECB/2014/51, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1071/2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33). Zmeny nariadení zohľadňujú rozhodnutie Rady guvernérov z 3. júla 2014 o zmene frekvencie jej menovopolitických zasadaní zo štvortýždňového na šesťtýždňový cyklus s účinnosťou od 1. januára 2015 a o zodpovedajúcom predĺžení udržiavacích období povinných minimálnych rezerv zo štyroch na šesť týždňov. Obidve nariadenia budú zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Kalendár cielených dlhodobejších refinančných operácií na rok 2015

Dňa 10. decembra 2014 Rada guvernérov schválila kalendár štyroch cielených dlhodobejších refinančných operácií, ktoré sa uskutočnia v roku 2015. Kalendár bol následne zverejnený na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Aktualizácia informácií o modeli korešpondenčnej centrálnej banky (correspondent central banking model – CCBM)

Dňa 17. decembra 2014 Rada guvernérov schválila aktualizovanú verziu brožúry „CCBM procedures for Eurosystem counterparties“ (Postupy CCBM pre zmluvné strany Eurosystému). Aktualizácia okrem iného zohľadňuje je aj rozšírenie eurozóny o Litvu. Rada guvernérov zároveň schválila použitie podrobných technických informácií z brožúry o CCBM v novom dokumente nazvanom „CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area” (Informácie CCBM pre zmluvné strany – súhrn právnych nástrojov používaných v eurozóne). Tento dokument sa bude priebežne aktualizovať. Brožúra i nový dokument budú zverejnené na internetovej stránke ECB 1. januára 2015.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na prijatie určitých opatrení na Komisiu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/84 dňa 5. decembra 2014 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k všeobecným podmienkam zmlúv o spotrebiteľskom úvere v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/85 dňa 8. decembra 2014 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k zmenám zákona o ochrane bankových vkladov v Bulharsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/86 dňa 9. decembra 2014 na žiadosť Българска народна банка (Bulharskej národnej banky).

Stanovisko ECB ku konverzii devízových úverov v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/87 dňa 16. decembra 2014 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k požiadavkám na poskytovanie úverov v Estónsku

Rada guvernérov 17. decembra 2014 prijala stanovisko CON/2014/88 na žiadosť estónskeho ministerstva financií.

Štatistika

Nariadenie ECB o štatistike peňažných trhov

Dňa 26. novembra 2014 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2014/48 o štatistike peňažných trhov. Nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2015, bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Nariadenie ECB o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie

Dňa 28. novembra 2014 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2014/50 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie. Toto nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v  Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Revízia etického rámca pre zamestnancov ECB a zriadenie kancelárie ECB pre dodržiavanie pravidiel a riadenie

Dňa 27. novembra 2014 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2014/NP24, ktorým sa menia podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky a podmienky krátkodobého zamestnávania, pokiaľ ide o etický rámec. Rozhodnutie rozširuje ustanovenia podmienok zamestnávania týkajúce sa otázok etiky v nadväznosti na nové úlohy ECB v oblasti dohľadu. Rada guvernérov v ten istý deň tiež vzala na vedomie zriadenie kancelárie ECB pre kontrolu dodržiavania pravidiel a riadenie, ktorej úlohou bude podporovať Výkonnú radu v ochrane bezúhonnosti a dobrého mena ECB, presadzovať normy etického správania a zvyšovať mieru zodpovednosti a transparentnosti ECB. Kancelária pre kontrolu dodržiavania pravidiel a riadenie začne v plnom rozsahu pôsobiť 1. januára 2015, keď zároveň nadobudne účinnosť revidovaný etický rámec pre zamestnancov ECB. Upravené znenie podmienok zamestnávania bude onedlho zverejnené na internetovej stránke ECB.

Vymenovanie predsedu Výboru pre platobné systémy a systémy vyrovnania v nedohľadovom zložení

Dňa 3. decembra 2014 Rada guvernérov s účinnosťou od 1. januára 2015 vymenovala Marca Bayleho, generálneho riaditeľa odboru ECB pre infraštruktúru trhu a platobný styk, za predsedu Výboru Eurosystému/ESCB pre platobné systémy a systémy vyrovnania (Payment and Settlement Systems Committee – PSSC) v jeho nedohľadovom zložení. Jeho funkčné obdobie predsedu výboru PSSC sa skončí 31. decembra 2016, t. j. v deň, keď sa končí aj funkčné obdobie predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/ESCB, ktorých Rada guvernérov vymenovala, resp. opätovne vymenovala do ich funkcií 17. júla 2013. Marc Bayle bude tiež počas januára 2015 dočasne zastávať funkciu predsedu Rady T2S.

Otázky účtovníctva, finančného výkazníctva a menových príjmov

Dňa 15. decembra 2014 Rada guvernérov rozhodla, že cenné papiere nadobudnuté v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov a programu pre trhy s cennými papiermi sa budú i naďalej účtovať v amortizovanej obstarávacej cene (po zohľadnení prípadného zníženia hodnoty), ale budú zaradené do novej kategórie aktív účtovaných rovnakých spôsobom, a to bez ohľadu na účel ich držby. Rada guvernérov zároveň potvrdila, že v prípade uskutočnenia priamych menových transakcií sa portfólio súvisiacich cenných papierov bude účtovať v trhových cenách. Všetky ďalšie prípadné portfóliá cenných papierov nadobudnutých v budúcnosti v súvislosti s menovou politikou budú bez ohľadu na účel ich držby zaradené do novej kategórie aktív účtovaných v amortizovanej obstarávacej cene (po zohľadnení prípadného zníženia hodnoty). Rada guvernérov tiež schválila zavedenie opravného mechanizmu, v rámci ktorého budú všetky úroky z menovopolitických aktív a pasív s dobou splatnosti od jedného roka zahrnuté do výpočtu menových príjmov.

Rada guvernérov okrem toho schválila: i) usmernenie ECB/2014/54, ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v ESCB, ii) rozhodnutie ECB/2014/55, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB, iii) rozhodnutie ECB/2014/56, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro, a iv) rozhodnutie ECB/2014/57 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB (prepracované znenie). Uvedené právne predpisy budú zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB adresované Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas

Dňa 16. decembra 2014 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2014/58 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Lietuvos bankas. Odporúčanie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Zriadenie etickej komisie ECB

Dňa 17. decembra 2014 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2014/59 o zriadení etickej komisie a o jej rokovacom poriadku.

Emisia bankoviek a mincí

Rozhodnutie, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/46 o schválení objemu emisie mincí v roku 2014

Dňa 24. novembra 2014 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2014/47, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/46 o schválení objemu emisie mincí v roku 2014. Rozhodnutie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Rozhodnutie, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek

Dňa 27. novembra 2014 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2014/49, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek. Prijaté zmeny zohľadňujú rozšírenie eurozóny vstupom Litvy k 1. januáru 2015. Rozhodnutie ECB/2014/49 je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá