European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

August 2014

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 8. augusta 2014

Operácie na trhu

Rozhodnutie ECB o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií

Dňa 29. júla 2014 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO). Cieľom TLTRO je zlepšiť fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky podporou poskytovania bankových úverov reálnej ekonomike. Rozhodnutie stanovuje podmienky účasti na TLTRO a ďalšie prevádzkové aspekty týchto operácií. Rozhodnutie bolo spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnené bezprostredne po jeho prijatí na internetovej stránke ECB.

Uplatnenie reštriktívnych opatrení Rady s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

Dňa 7. augusta 2014 Rada guvernérov rozhodla o uplatnení reštriktívnych opatrení s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Reštriktívne opatrenia schválila Rada Európskej únie 31. júna 2014. ECB zabezpečí, aby banky mali naďalej prístup k refinančným zdrojom, avšak pod podmienkou predchádzajúceho oznámenia požadovanej likvidity. Súhlas sa bude udeľovať len na základe potvrdenia, že požadovaná likvidita nebude použitá na obchádzanie reštriktívnych opatrení EÚ.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k centrálnemu úverovému registru v Portugalsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/57 dňa 21. júla 2014 na žiadosť portugalskej ministerky financií.

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/58 dňa 25. júla 2014 z vlastnej iniciatívy. Stanovisko bude onedlho zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k novým všeobecným opatreniam vyplývajúcim z rozhodnutia najvyššieho súdu vo veci zmlúv o spotrebiteľských úveroch v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/59 dňa 28. júla 2014 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k riešeniu krízových situácií úverových a iných inštitúcií na Cypre 

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/60 dňa 22. júla 2014 na žiadosť ministra financií Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k opatreniam na reorganizáciu a likvidáciu Hypo Group Alpe Adria

Rada guvernérov prijala stanovistko CON/2014/61 dňa 29. júla 2014 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/62 dňa 6. augusta 2014 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k zmene denominácie kapitálu a cenných papierov spoločností v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/63 dňa 6. augusta 2014 na žiadosť litovského ministerstva hospodárstva.

Správa a riadenie

Účasť Lietuvos bankas na zasadaniach Rady guvernérov do 1. januára 2015

Rovnako ako v minulosti sa Rada guvernérov 16. júla 2014 rozhodla prizvať na svoje zasadania guvernéra Lietuvos bankas ako pozorovateľa. Zároveň sa rozhodla udeliť odborníkom Lietuvos bankas štatút pozorovateľov vo všetkých výboroch Eurosystému/ESCB a ich podskupinách na zasadaniach v zložení Eurosystému. Zástupca Lietuvos bankas sa v pozícii pozorovateľa bude tiež zúčastňovať na zasadaniach Rady pre dohľad. Toto rozhodnutie nadobudlo platnosť v nadväznosti na rozhodnutie Rady EÚ o zrušení výnimky Litvy z 23. júla 2014.

Bankový dohľad

Zverejnenie príručky k záťažovému testu v rámci komplexného hodnotenia

Dňa 6. augusta 2014 Rada guvernérov schválila zverejnenie príručky k záťažovému testu v rámci komplexného hodnotenia (Comprehensive Assessment Stress Test – CAST). Príručka opisuje jednotlivé kroky komplexného hodnotenia, ktoré sa uskutočnia v nadväznosti na hodnotenie kvality aktív. Dokumentuje najmä spôsob, akým bude zabezpečená systematická a centrálne vedená kontrola kvality výsledkov vlastných záťažových testov bánk i výsledkov „integrácie“ hodnotenia kvality aktív a záťažového testu, pričom podrobne opisuje pripravovaný proces zabezpečenia kvality výsledkov záťažových testov i metodiku integrácie výsledkov hodnotenia kvality aktív a záťažového testu. Spolu s príručkou k druhej fáze hodnotenia kvality aktív a metodikou EBA pre záťažové testy táto príručka predstavuje kompletnú metodiku kvantitatívnej zložky komplexného hodnotenia. Príručka bola dnes zverejnená na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá