European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Október 2010

Operačné záležitosti

Akceptovateľnosť nástrojov vydaných spoločnosťou European Financial Stability Facility (EFSF) ako kolaterálu v úverových operáciách Eurosystému

Dňa 17. septembra 2010 Rada guvernérov rozhodla o klasifikácii EFSF ako „agentúry – neúverovej inštitúcie“, čo znamená, že dlhové nástroje vydané EFSF budú zaradené do kategórie likvidity II a budú akceptovateľné ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému.

Rozhodnutie ECB o správe úverových operácií Únie v rámci európskeho finančného stabilizačného mechanizmu

Dňa 14. októbra 2010 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2010/17, ktoré ECB umožňuje otvárať účty v mene Európskej komisie a národných centrálnych bánk krajín Európskej únie na spracovávanie platieb súvisiacich s európskym finančným stabilizačným mechanizmom. Tieto účty sa budú otvárať na žiadosť Európskej komisie alebo národnej centrálnej banky prijímajúceho členského štátu. Tento mechanizmus zabezpečí poskytovanie finančnej pomoci Európskej únie – v podobe úverov alebo úverových liniek poskytnutých na základe rozhodnutia Rady Európskej únie – členskému štátu, resp. štátom so závažnými, resp. hroziacimi závažnými hospodárskymi alebo finančnými problémami spôsobenými výnimočnými udalosťami, ktoré sú mimo ich kontroly. Dňa 21. septembra 2010 už bolo prijaté podobné rozhodnutie (ECB/2010/15) o správe úverov EFSF poskytnutých členským štátom, ktoré prijali euro.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Rámce dohľadu nad schémami úhrad a inkás

Dňa 1. októbra 2010 Rada guvernérov schválila publikácie „Rámec dohľadu pre schémy úhrad“, „Rámec dohľadu pre schémy inkás“ a zhrnutie výsledkov súvisiacej verejnej konzultácie, ktorá sa uskutočnila od 10. augusta do 10. novembra 2009, a zároveň schválila ich zverejnenie. Všetky tri dokumenty spolu so súvisiacou tlačovou správou sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Rada guvernérov sa okrem toho rozhodla zveriť ECB hlavnú zodpovednosť za dohľad nad schémami SEPA úhrad a SEPA inkás, ktoré spravuje Európska platobná rada. Všetky zainteresované národné centrálne banky Európskej únie budú vyzvané, aby sa ako členovia hodnotiacej skupiny na tomto dohľade podieľali.

Siedma správa o stave realizácie projektu SEPA

Dňa 21. októbra 2010 vzala Rada guvernérov na vedomie siedmu správu o stave realizácie projektu SEPA a jej hlavné závery. Schválila aj zverejnenie správy, ktorá je teraz k dispozícii spolu so súvisiacou tlačovou správou na internetovej stránke ECB. Rada guvernérov okrem toho požiadala Výbor pre platobné a zúčtovacie systémy, aby pokračoval v sledovaní prechodu na nové platobné nástroje SEPA, ako aj vývoja v ostatných oblastiach projektu SEPA a do konca roka 2012 predložil Rade guvernérov ďalšiu správu.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k dvom návrhom nariadení o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti medzi členskými štátmi eurozóny cestnou dopravou

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 5. októbra 2010 na žiadosť Európskeho parlamentu (CON/2010/72).

Stanovisko ECB k cyperskému legislatívnemu rámcu, ktorý umožňuje úverovým inštitúciám emitovať kryté dlhopisy

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 14. októbra 2010 na žiadosť cyperského ministerstva financií (CON/2010/73).

Stanovisko ECB k navýšeniu účasti Rakúska na novej úverovej dohode s Medzinárodným menovým fondom

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 18. októbra 2010 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií (CON/2010/74).

Riadenie organizácie

Odporúčanie ECB o externom audítorovi Eesti Pank

Dňa 8. októbra 2010 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2010/16 Rade Európskej únie o externom audítorovi Eesti Pank na finančné roky 2011 – 2015. Toto odporúčanie sa po schválení Radou Európskej únie uverejní v  Úradnom vestníku EÚ a bude dostupné na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá