European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

August 2010

Operačné záležitosti

Hodnotenie opatrení Eurosystému na kontrolu rizík

Dňa 28. júla 2010 ECB ohlásila zmeny prijaté Radou guvernérov týkajúce sa opatrení na kontrolu rizík v prípade aktív akceptovateľných ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému. Tieto zmeny vychádzajú z hodnotenia opatrení Eurosystému na kontrolu rizík, ktoré sa vykonáva každé dva roky. Súvisiaca tlačová správa uvádza aj nový harmonogram zrážok, vypracovaný v súlade s rozhodnutím Rady guvernérov z 8. apríla 2010 o zavedení odstupňovaných zrážok z ocenenia pre aktíva s nižším ratingom, ktorý nadobudne platnosť 1. januára 2011.

Právny rámec Simulátora TARGET2

Dňa 29. júla 2010 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2010/9 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní. Toto rozhodnutie upravuje prístup orgánov dohľadu nad systémom TARGET2 a prevádzkovateľov systému TARGET2 k určitým údajom v kontexte Simulátora TARGET2, ako aj používanie týchto údajov. Simulátor TARGET2 je nástroj, ktorý umožní vykonávať kvantitatívne analýzy a numerické simulácie údajov na úrovni transakcií s cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie systému TARGET2 a dohľadu nad týmto systémom.

Nová trhová konvencia pre krátkodobé európske cenné papiere (Short-Term European Paper – STEP)

Dňa 5. augusta 2010 Rada guvernérov, zohľadňujúc novú trhovú konvenciu STEP a prevzatie výlučnej zodpovednosti za označovanie značkou STEP Sekretariátom STEP, schválila ukončenie účasti Eurosystému v tejto činnosti s okamžitou platnosťou. Podrobnejšie informácie o trhu STEP sú na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Odpoveď Eurosystému v rámci verejnej konzultácie Európskej komisie týkajúcej sa predaja nakrátko

Dňa 5. augusta 2010 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému v rámci verejnej konzultácie Európskej komisie týkajúcej sa predaja nakrátko a schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k obmedzovaniu verejných výdavkov, pokiaľ ide o Banca d’Italia

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 26. júla 2010 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií (CON/2010/58).

Stanovisko ECB ku kariérnemu rastu zamestnancov Deutsche Bundesbank vo verejnej službe

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 29. júla 2010 na žiadosť Deutsche Bundesbank (CON/2010/59).

Stanovisko ECB k rámcu povinných minimálnych rezerv v Estónsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 2. augusta 2010 na žiadosť Eesti Pank (CON/2010/60).

Stanovisko ECB k určitým právomociam Riadiacej rady Българска народна банка (Bulharskej národnej banky)

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 3. augusta 2010 na žiadosť guvernéra Българска народна банка (Bulharskej národnej banky) (CON/2010/61).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam niekoľkých zákonov týkajúcich sa zníženia finančnej nerovnováhy v Maďarsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 4. augusta 2010 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva (CON/2010/62).

Stanovisko ECB k vykonávacím pravidlám týkajúcim sa systémov odmeňovania v inštitúciách a poisťovniach

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 5. augusta 2010 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií (CON/2010/63).

Štatistika

Nariadenie ECB z 23. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2010/7).

Dňa 23. júla 2010 prijala Rada guvernérov toto nariadenie, ktorým v prechodných ustanoveniach predĺžila obdobie na definovanie minimálnej veľkosti národnej vzorky do decembra 2013.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá