European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Máj 2010

Hospodárske, menové a finančné záležitosti

Vyhodnotenie gréckeho programu hospodárskych a finančných opatrení

Dňa 2. mája 2010 Rada guvernérov pozitívne vyhodnotila grécky program hospodárskych a finančných opatrení, ktorý v ten istý deň prijala grécka vláda. Zároveň bola zverejnená aj súvisiaca tlačová správa.

Operačné záležitosti

Zmena hodnotenia akceptovateľnosti dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou

Dňa 2. mája 2010 Rada guvernérov rozhodla pozastaviť až do odvolania uplatňovanie minimálneho prahu úverovej bonity v rámci požiadaviek akceptovateľnosti kolaterálu na účely úverových operácií Eurosystému v prípade všetkých nesplatených a nových obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená nasledujúci deň. Dňa 6. mája 2010 Rada guvernérov prijala súvisiace rozhodnutie ECB o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou (ECB/2010/3).

Program pre trhy s cennými papiermi

Dňa 9. mája 2010 Rada guvernérov rozhodla, že začne uskutočňovať intervencie na trhoch so štátnymi a súkromnými dlhovými cennými papiermi v eurozóne (Program pre trhy s cennými papiermi), aby zabezpečila dostatočnú hĺbku a likviditu trhových segmentov, ktoré vykazujú známky narušeného fungovania a ovplyvňujú fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky. Rada guvernérov zároveň rozhodla, že sa uskutočnia osobitné operácie na opätovné absorbovanie likvidity poskytnutej prostredníctvom programu s cieľom neutralizovať účinok týchto intervencií. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená nasledujúci deň. Uvedené rozhodnutia boli formalizované v rozhodnutí ECB o zavedení programu pre trhy s cennými papiermi (ECB/2010/5), ktoré Rada guvernérov prijala 14. mája 2010.

Zmeny operačného rámca menovej politiky

Dňa 9. mája 2010 Rada guvernérov rozhodla, že pravidelné trojmesačné dlhodobejšie refinančné operácie plánované na 26. mája a 30. júna 2010 sa uskutočnia formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená nasledujúci deň.

Dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia

Dňa 9. mája 2010 Rada guvernérov rozhodla, že 12. mája 2010 uskutoční dodatočnú šesťmesačnú dlhodobejšiu refinančnú operáciu s neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov, ktorej sadzba bude počas trvania tejto operácie stanovená na úrovni priemernej minimálnej akceptovateľnej sadzby hlavných refinančných operácií. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená nasledujúci deň.

Reaktivácia operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dňa 9. mája 2010 Rada guvernérov rozhodla o obnovení dočasných swapových liniek s Federálnym rezervným systémom na dodanie likvidity v amerických dolároch, a to v súčinnosti s Bank of Canada, Bank of England, Swiss National Bank a od 10. mája aj s Bank of Japan. Rada guvernérov zároveň rozhodla o obnovení operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch so splatnosťou sedem a 84 dní, ktoré sa budú uskutočňovať formou repo obchodov zabezpečených kolaterálom akceptovateľným v operáciách ECB ako tendre s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov. Dve súvisiace tlačové správy boli zverejnené nasledujúci deň.

Rozhodnutie ECB o správe združených bilaterálnych úverov poskytnutých Grécku

Dňa 10. mája 2010 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB o správe združených dvojstranných pôžičiek v prospech Helénskej republiky a o zmene a doplnení rozhodnutia ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2010/4), ktorým ECB rozširuje svoj zoznam klientov o ústredné vlády členských štátov Európskej únie a verejnoprávne subjekty ustanovené týmito ústrednými vládami za svojich zástupcov.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2009

Dňa 14. mája 2010 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2009. Správa obsahuje všeobecné informácie o systéme TARGET, informácie o jeho prevádzke a opis hlavných zmien systému uskutočnených v roku 2009. Správa bola 18. mája 2010 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite – jún 2010

Dňa 20. mája 2010 Rada guvernérov schválila zverejnenie júnového vydania Správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review). Správa obsahuje komplexné hodnotenie schopnosti finančného systému eurozóny absorbovať vplyvy nepriaznivého vývoja a skúma hlavné zdroje rizík ohrozujúcich stabilitu finančného systému. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB 31. mája 2010.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmene a doplneniu pravidiel týkajúcich sa rezervy Narodowy Bank Polski na krytie kurzového rizika

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 21. apríla 2010 na žiadosť prezidenta Narodowy Bank Polski (CON/2010/32).

Stanovisko ECB k dohľadu nad súkromným poisťovníctvom, vytvoreniu fondu ochrany súkromného životného poistenia a iným ustanoveniam týkajúcim sa Grécka

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 23. apríla 2010 na žiadosť gréckeho ministerstva financií (CON/2010/33).

Stanovisko ECB k úpravám dlhov predlžených fyzických osôb v Grécku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 23. apríla 2010 na žiadosť gréckeho ministerstva hospodárstva, konkurencieschopnosti a lodnej dopravy (CON/2010/34).

Stanovisko ECB k dodatočným opatreniam na zabezpečenie finančnej stability v Estónsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 26. apríla 2010 na žiadosť estónskeho ministerstva financií (CON/2010/35).

Stanovisko ECB k návrhu zákona o obnovení spravodlivosti zdaňovania a riešení daňových únikov

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 30. apríla 2010 na žiadosť gréckeho ministerstva financií (CON/2010/36).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam pravidiel, ktorými sa zabezpečuje nepretržitosť výkonu funkcie prezidenta Narodowy Bank Polski

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 7. mája 2010 na žiadosť predsedu poľského parlamentu (CON/2010/37).

Stanovisko ECB k novým nominálnym hodnotám mincí a bankoviek vo Švédsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 7. mája 2010 na žiadosť Sveriges Riksbank (CON/2010/38).

Stanovisko ECB k prevodu práv a povinností vo vzťahu k emisii, rozdeľovaniu a splácaniu verejného dlhu na Cypre

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 14. mája 2010 na žiadosť cyperského ministra financií (CON/2010/39).

Stanovisko ECB k dvojstrannej pôžičke medzi Medzinárodným menovým fondom a Oesterreichische Nationalbank

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 14. mája 2010 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií (CON/2010/40).

Stanovisko ECB k návrhu zákona o systémoch odmeňovania v inštitúciách a poisťovniach v Nemecku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 14. mája 2010 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií (CON/2010/41).

Stanovisko ECB k právnemu statusu aktív Lietuvos bankas, funkčnému obdobiu a odmeňovaniu členov Rady, nedotknuteľnosti devízových rezerv zahraničných centrálnych bánk a ročnej účtovnej závierke Lietuvos bankas

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 18. mája 2010 na žiadosť litovského ministerstva financií (CON/2010/42).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá