European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB 
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Február 2010

Operačné záležitosti

Ukončenie platnosti dočasných swapových liniek s Federálnym rezervným systémom

Dňa 27. januára 2010 ECB oznámila rozhodnutie Rady guvernérov ukončiť realizáciu operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch po 31. januári 2010, čím potvrdila ukončenie platnosti dočasných swapových liniek s Federálnym rezervným systémom dňa 1. februára 2010. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Zverejnenie indikátorov SEPA platobných kariet

Dňa 11. februára 2010 Rada guvernérov schválila zverejnenie výsledkov indikátorov SEPA platobných kariet. Indikátory sú zverejnené na internetovej stránke ECB, kde sú už medzitým k dispozícii aj indikátory SEPA úhrad. Indikátory SEPA platobných kariet poskytujú účastníkom trhu i širokej verejnosti aktuálne informácie o pokroku v oblasti SEPA platobných kariet, najmä pokiaľ ide o: (i) migráciu na štandard Europay Mastercard Visa (EMV) pre platobné karty, platobné (POS) terminály a bankomaty; ii) transakcie EMV a iii) cezhraničné transakcie. Indikátory SEPA platobných kariet tiež zjednodušia porovnávanie pokroku dosiahnutého v migrácii na SEPA v jednotlivých krajinách a umožnia monitorovanie vývoja na trhu v oblasti SEPA platobných kariet.

TARGET2-Securities

Dňa 18. februára 2010 Rada guvernérov posúdila stav vývoja projektu T2S a schválila poslednú verziu dokumentu s požiadavkami používateľov. To v princípe znamená, že všetky žiadosti o zmeny zo strany používateľov sa odteraz budú odkladať až do otvorenia systému, aby sa umožnil vývoj softvéru T2S v stanovenom termíne. Dokument s požiadavkami používateľov bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Príspevok Eurosystému ku konzultácii Európskej komisie týkajúcej sa jej oznámenia o riadení a riešení bankovej krízy

Dňa 4. februára 2010 Rada guvernérov schválila príspevok Eurosystému ku konzultácii Európskej komisie týkajúcej sa jej oznámenia o riadení a riešení bankovej krízy (konzultácia sa začala v októbri 2009). Oznámenie „Rámec EÚ pre cezhraničné krízové riadenie v bankovom sektore“ sa zaoberá širokým okruhom otázok týkajúcich sa troch hlavných oblastí: i) mechanizmy včasnej intervencie zamerané na obnovenie stability a finančného zdravia inštitúcie, ii) riešenie problémov bánk, t. j. opatrenia prijímané vnútroštátnymi orgánmi poverenými riešením krízových situácií s cieľom riadiť krízu v bankovej inštitúcii, obmedziť jej vplyv na finančnú stabilitu a v prípade potreby uľahčiť riadny proces likvidácie celej inštitúcie alebo jej častí, a iii) konanie v prípade platobnej neschopnosti, ktoré zahŕňa reorganizáciu a likvidáciu. Príspevok Eurosystému bol predložený Európskej komisii a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa ECB o finančnej integrácii za rok 2010

Dňa 18. februára 2010 Rada guvernérov vzala na vedomie, že štvrtá správa ECB o finančnej integrácii bude zverejnená na internetovej stránke ECB v apríli 2010. Štvrté vydanie správy informuje o stave finančnej integrácie v eurozóne a o aktivitách Eurosystému v oblasti finančnej integrácie. Zároveň obsahuje štyri samostatné články venované vývoju bankovej integrácie a dohľadu v Európskej únii, európskym krytým fondom, harmonizácii sektora poobchodných služieb a dôsledkom integrácie a vývoja na finančných trhoch na finančnú stabilitu.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k úlohám Magyar Nemzeti Bank, k štruktúre a právnemu postaveniu maďarského Úradu pre finančný dohľad a k zriadeniu Rady pre finančnú stabilitu

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 18. januára 2010 na žiadosť maďarského ministerstva financií (CON/2010/10).

Stanovisko ECB k druhému predĺženiu štátneho rekapitalizačného programu vo Švédsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 21. januára 2010 na žiadosť švédskeho ministerstva financií (CON/2010/11).

Stanovisko ECB k osobitnému správnemu konaniu, ktoré začala Banca Naţională a României voči úverovým inštitúciám v ťažkostiach

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 27. januára 2010 na žiadosť Banca Naţională a României (CON/2010/12).

Stanovisko ECB k úlohám Magyar Nemzeti Bank týkajúcim sa členstva Maďarska v Medzinárodnom menovom fonde

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 27. januára 2010 na žiadosť maďarského ministerstva financií (CON/2010/13).

Stanovisko ECB k opatreniam na podporu bankových úverov podnikom v Poľsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 29. januára 2010 na žiadosť prezidenta Narodowy Bank Polski (CON/2010/14).

Medzinárodná a európska spolupráca

Program technickej pomoci pre centrálnu banku Bosny a Hercegoviny

Dňa 15. februára 2010 Rada guvernérov schválila zavedenie programu technickej pomoci Eurosystému pre centrálnu banku Bosny a Hercegoviny. Tento 18-mesačný program, do ktorého je zapojená ECB a sedem národných centrálnych bánk Eurosystému a ktorý pokrýva šesť oblastí činnosti centrálnej banky, bude mať za cieľ posilniť inštitucionálnu kapacitu centrálnej banky Bosny a Hercegoviny a posunúť ju bližšie k štandardom Európskeho systému centrálnych bánk. Ďalšie informácie budú čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá