Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

7 juni 2024
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 711.123 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 507.347 619
  2.1 Vorderingen op het IMF 232.568 7
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 274.779 612
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.250 488
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.234 392
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 17.234 392
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 149.459 −2.575
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 2.327 −2.575
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 147.132 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 27.981 −7.415
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.739.672 −405
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.521.375 −1.003
  7.2 Overige effecten 218.297 598
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.840 0
9 Overige activa 353.727 −10.136
Totaal activa 6.541.633 −19.032
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.553.797 440
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.349.958 27.789
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 196.874 28.190
  2.2 Depositofaciliteit 3.153.084 −394
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.388 −2.928
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 199.921 −10.703
  5.1 Overheid 106.053 −25.728
  5.2 Overige verplichtingen 93.867 15.025
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 195.616 −23.315
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.648 844
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.702 −32
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.702 −32
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.544 0
10 Overige passiva 206.422 −11.128
11 Herwaarderingsrekeningen 702.941 0
12 Kapitaal en reserves 99.696 0
Totaal passiva 6.541.633 −19.032
Annexes
11 June 2024