Menu

Jak innowacje przyczyniają się do wzrostu?

27 czerwca 2017

Innowacje to istotny czynnik pobudzający wzrost gospodarczy; są korzystne dla konsumentów, przedsiębiorców i gospodarki jako całości. Z czego to wynika? W jaki sposób innowacje przyczyniają się do wzrostu gospodarczego? Jak można pobudzać innowacyjność?

Co to są innowacje?

W dziedzinie gospodarki innowacje to opracowywanie i wdrażanie nowych koncepcji i technologii, które poprawiają jakość towarów i usług lub zwiększają wydajność produkcji.

Klasycznym przykładem innowacji jest rozwój silnika parowego w XVIII w. Znalazł on zastosowanie w fabrykach i umożliwił produkcję masową, a także zrewolucjonizował transport kolejowy. Natomiast w bliższych nam czasach technologia informacyjna zmieniła sposób produkcji i sprzedaży towarów oraz świadczenia usług, a jednocześnie stworzyła nowe rynki i modele biznesowe.

Dlaczego EBC interesuje się tym tematem?

EBC dąży do utrzymania stabilności cen. Wyznacza stopy procentowe i wpływa w ten sposób na warunki finansowania gospodarki, a ostatecznie także na ogólny popyt na towary i usługi. Jednak na zdolność EBC do realizacji swojego mandatu wpływa także długoterminowy potencjał wzrostowy gospodarki, który zależy od innowacyjności.

Oddziałuje ona silnie na otoczenie makroekonomiczne, dlatego EBC śledzi zachodzące w niej przemiany oraz bada ekonomiczne i społeczne uwarunkowania konieczne dla jej rozwoju.

Dlaczego potrzebujemy innowacji?

Jednym z najważniejszych efektów innowacji jest ich wpływ na wzrost gospodarczy. W dużym uproszczeniu mogą one prowadzić do zwiększania wydajności, czyli osiągania większej produkcji przy takich samych nakładach. W miarę wzrostu wydajności wzrasta ilość towarów i usług; innymi słowy – gospodarka się rozwija.

Jak innowacje prowadzą do wzrostu

Innowacje

Powstają nowe koncepcje i technologie, których stosowanie pozwala zwiększyć produkcję przy takich samych nakładach.

Wydajność

Wzrost

Wzrasta ilość towarów i usług, co prowadzi do wzrostu wynagrodzeń i zysków przedsiębiorstw.

Innowacje i wzrost wydajności przynoszą znaczne korzyści konsumentom i przedsiębiorcom. Razem z wydajnością rosną także wynagrodzenia pracowników. Mają oni więcej pieniędzy, więc mogą nabywać więcej towarów i usług. Jednocześnie przedsiębiorstwa osiągają większe zyski, mogą więc inwestować i zatrudniać więcej pracowników.

Kiedy innowacje stają się w pełni skuteczne?

Innowacje rozpoczynają się zwykle od działania na małą skalę, np. wdrożenia nowej technologii w przedsiębiorstwie, które ją opracowało. Jednak aby można było dostrzec całokształt pozytywnych skutków danej innowacji, musi ona objąć całą gospodarkę i równie korzystnie oddziaływać na różnej wielkości przedsiębiorstwa z różnych sektorów. Specjaliści nazywają ten proces dyfuzją innowacji.

Innowacje w strefie euro

Chociaż liczne innowacje zostały zapoczątkowane właśnie w Europie i nadal jest ona innowacyjnym regionem, bez wątpienia dysponujemy potencjałem do dalszego wzmacniania naszej innowacyjności. W pierwszej dziesiątce krajów świata według opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne Globalnego raportu konkurencyjności znajdują się zaledwie trzy kraje strefy euro. Od pewnego czasu utrzymuje się różnica w wysokości środków przeznaczanych na prace badawczo-rozwojowe przez strefę euro i inne najważniejsze gospodarki rozwinięte.

Do tego dyfuzja innowacji w strefie euro wydaje się powolna. Najnowsze badania przeprowadzone przez EBC wykazały np. istnienie dużej różnicy w wydajności między przedsiębiorstwami o najwyższych i najniższych wynikach w tym zakresie. Oznacza to, że o ile dobrze działające, pionierskie firmy są bardzo innowacyjne, o tyle tzw. maruderzy czerpią z innowacji tylko niewielkie korzyści.

Jak można pobudzać innowacyjność?

Środki strukturalne wspomagające innowacyjność to m.in. zwiększenie wydatków na prace badawczo-rozwojowe i inwestowanie w edukację, a także ułatwienie przedsiębiorcom zakładania nowych firm i szybszego wycofywania z rynku tych podmiotów, które ogłosiły upadłość. Innowacyjność mogą wspierać także same przedsiębiorstwa przez inwestowanie w swoich pracowników i prowadzenie własnych prac badawczo-rozwojowych.