European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Waarom doet de ECB onderzoek?

28 september 2016

Net als andere grote centrale banken doet de ECB onderzoek om twee belangrijke redenen. Ten eerste vormen grondige analyses de basis voor onze beslissingen op alle beleidsterreinen – of dat nu het monetair beleid is of de financiële stabiliteit, bankentoezicht of macroprudentieel beleid.

Ten tweede creëren onze onderzoekers door het publiceren van papers banden met de academische wereld, wat aanleiding geeft tot discussies en debat over voor de ECB belangrijke onderwerpen. Dit vindt dan vervolgens weer zijn neerslag in het door onze medewerkers uitgevoerde onderzoek, waardoor de basis waarop toekomstige beslissingen van de ECB worden genomen, verder wordt versterkt.

Dit is des te belangrijker geworden omdat complexe en nieuwe issues grondig geanalyseerd dienen te worden. De effectiviteit van bijzondere maatregelen en de wisselwerking van het monetair beleid met andere beleidsterreinen (begrotings- en structureel beleid) zijn betrekkelijk nieuwe vraagstukken die laten zien hoezeer het belang van goed onderzoek is toegenomen.

Wat is de relatie tussen onderzoek en beleid?

De monetairbeleidsbeslissingen van de ECB zijn vaak voorpaginanieuws. Onderzoek levert zowel de analyse als de instrumenten om de keuzemogelijkheden bij die beslissingen te onderzoeken. Maar men dient er voor op te passen niet elk individueel onderzoek als richtinggevend te zien voor het toekomstige beleid van een centrale bank. Naar zijn aard behelst onderzoek soms het verkennen en voorstellen van onorthodoxe maatregelen die nuttig kunnen zijn om debat te stimuleren maar die nooit in werkelijke beleidsbeslissingen zullen worden omgezet.

Onze onderzoekers verstrekken aan de Raad van Bestuur de informatie die de Raad nodig heeft om zijn werk zo effectief mogelijk te kunnen doen. Eenvoudig gezegd: hoe beter het onderzoek, hoe beter de beslissingen van de ECB, en hoe effectiever ze kan optreden om de prijsstabiliteit te handhaven. Onderzoek van hoge kwaliteit met een stevige conceptuele en empirische basis is daarom van cruciaal belang, aangezien het de ECB de instrumenten geeft die zij nodig heeft om het gemeenschappelijk monetair beleid voor de mensen van de negentien landen van het eurogebied uit te voeren.

Zo heeft de ECB bijvoorbeeld voorop gelopen bij de ontwikkeling van nieuwe typen econometrische modellen die ons in staat stellen economische prognoses op te stellen en de gevolgen van verschillende beleidsscenario's te analyseren. Dit soort modellen zijn daarna door alle grote centrale banken overgenomen.

Sinds de financiële crisis is het zelfs nóg belangrijker geworden dat onderzoek bijdraagt aan het vinden van nieuwe oplossingen voor nieuwe uitdagingen. Eén voorbeeld is hoe onderzoek op het terrein van lage rentetarieven heeft geleid tot het monetairbeleidsinstrument van de zogeheten "forward guidance", waarbij de centrale bank het gedrag van huishoudens en bedrijven probeert te beïnvloeden door aan te geven wat zij ten aanzien van de rentetarieven kunnen verwachten. Van deze "forward guidance" wordt door alle grote centrale banken gebruikgemaakt.

Waarom gaan onze papers vergezeld van disclaimers?

De onderzoeksproductie van de ECB stoelt op de deskundigheid van de mensen die bij ons werken. Het is, met name in de huidige economische omstandigheden, belangrijk dat onze onderzoekers nieuwe en innovatieve methodologieën onderzoeken en vrij kunnen denken. Daarom wordt het bij de ECB verrichte onderzoek gepubliceerd onder de naam van de auteurs – het vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de inzichten en standpunten van de ECB als instelling of van de Raad van Bestuur. Het weerspiegelt ook niet noodzakelijkerwijs al het onderzoek dat een input vormt bij beslissingen, aangezien een deel van het economisch onderzoek binnen de ECB blijft en beleidsmakers uiteraard hun eigen analyses en deskundigheid inbrengen.

Hoe besluiten wij welke onderwerpen te onderzoeken?

Aangezien het onderzoek ten dienste staat van de beleidsbeslissingen van de ECB, houden de onderwerpen nauw verband met de huidige economische ontwikkelingen. Dankzij deze benadering leveren onze onderzoekers resultaten die de ECB helpen de economische omstandigheden te analyseren en passende beleidsreacties te ontwikkelen. Zo onderzoeken zij bijvoorbeeld waarom en hoe de transmissie van ons monetair beleid door de financiële crisis werd verstoord.

Maar naast dergelijke actuele kwesties nemen onze onderzoekers ook afstand en onderzoeken zij meer fundamentele vragen. Welke relatie bestaat er tussen het monetair beleid en het macroprudentieel beleid? Hoe vormen financiële markten, huishoudens en bedrijven hun verwachtingen ten aanzien van toekomstige monetairbeleidsmaatregelen en de inflatie? Waarom is de mondiale economische groei laag, en hoe lang zal dit aanhouden? Antwoorden op theoretische vragen als deze helpen ons de oorzaak en de gevolgen van economische wisselwerkingen beter te begrijpen en de juiste beslissingen te nemen ter vervulling van ons mandaat.

Het initiatief tot nieuw onderzoek is vaak afkomstig van managers en medewerkers zelf die op zoek zijn naar antwoorden.

Onze onderzoeksproducten

Al onze onderzoeksproducten komen tot stand via een redactieraad die ervoor zorgt dat het onderzoek van hoge kwaliteit is. Medewerkers dienen hun papers in, en de papers die voldoen aan de vereiste normen worden gepubliceerd.

Research Bulletin Een maandelijkse publicatie bedoeld voor een algemeen publiek. Deze omvat een selectie van recent werk van economen van de ECB op het vlak van beleidsrelevante onderwerpen.
Working Papers In deze reeks wordt economisch onderzoek gepubliceerd dat van belang is voor de diverse taken en functies van de ECB, en dat een conceptuele en empirische basis biedt voor beleidsvorming. De papers betreffen werk in uitvoering en zijn gericht tot deskundigen, dus de lezers ervan dienen te beschikken over economische kennis.Discussiepapers verschillen van de doorsnee "working papers" doordat zij breder toegankelijk zijn en een evenwichtiger perspectief bieden. Hoewel deels gebaseerd op oorspronkelijk onderzoek, plaatsen zij de analyse in de bredere context van de literatuur over het desbetreffende onderwerp en gaan zij expliciet in op het beleidsperspectief.
Occasional Papers Een reeks papers over onderwerpen die verband houden met de belangrijkste taken en functies van de ECB en het Europees Stelsel van Centrale Banken. De papers richten zich tot een breed publiek, maar enige voorkennis van het aan bod komende onderwerp kan nodig zijn.
Legal Working Papers Een reeks papers over juridisch onderzoek en de rechtsleer op het terrein van onderwerpen die verband houden met de taken en functies van de ECB en het Europees Stelsel van Centrale Banken. De papers betreffen werk in uitvoering en zijn gericht tot deskundigen, dus de lezers ervan dienen te beschikken over juridische kennis.
Statistics Papers Deze reeks biedt statistici, economen en andere professionals de mogelijkheid innovatief werk te publiceren op het vlak van statistieken en daarmee verband houdende methodologieën die van belang zijn voor centrale banken.