European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miksi EKP tekee tutkimustyötä?

28.9.2016

Muiden keskuspankkien tavoin myös EKP tekee tutkimustyötä. Tutkimusta tarvitaan ensinnäkin siksi, että kaikkien EKP:n päätösten on pohjauduttava perusteelliseen analyysiin, oli kyse sitten rahapolitiikasta, rahoitusvakaudesta, pankkivalvonnasta tai makrovakauspolitiikasta.

Toisekseen tutkimusjulkaisujen avulla pidetään yhteyttä tiedeyhteisöön ja herätetään keskustelua EKP:n kannalta olennaisista teemoista. Vuorovaikutus rikastuttaa EKP:n omaa tutkimustyötä ja vahvistaa siten entisestään EKP:n päätöksenteon perustaa.

Vahva analyysiperusta on käynyt koko ajan tärkeämmäksi toimintaympäristön monimutkaistuessa ja uusien kysymysten ilmetessä. Tällaisia suhteellisen uusia kysymyksiä, jotka korostavat laadukkaan tutkimuksen merkitystä, ovat esimerkiksi epätavanomaisten rahapoliittisten toimien tehoavuuden arviointi sekä rahapolitiikan ja muiden politiikan alojen (finanssi- ja rakennepolitiikan) vuorovaikutus.

Mikä on tutkimuksen suhde rahapolitiikkaan?

Tutkimus tuottaa sekä EKP:n rahapoliittisten päätösten pohjaksi tarvittavat analyysit että välineet, joilla käytettävissä olevia vaihtoehtoja voidaan arvioida. Yksittäisiä tutkimusjulkaisuja ei kuitenkaan pidä tulkita osviitaksi keskuspankin rahapolitiikan tulevasta suunnasta. Tutkimuksen luonteeseen näet kuuluu esittää keskustelun herättämiseksi epäsovinnaisiakin toimintatapoja, jotka eivät välttämättä koskaan heijastu itse rahapoliittisiin päätöksiin.

EKP:n neuvosto tarvitsee luotettavaa tutkimustietoa voidakseen ylläpitää hintavakautta tehokkaasti. Mitä laadukkaampaa tutkimus on, sitä parempia ja toimivampia päätöksiä sen pohjalta voidaan tehdä. Käsitteellisesti ja empiirisesti vahva tutkimustoiminta antaa EKP:n neuvostolle välineet, joilla se pystyy harjoittamaan rahapolitiikkaa euroalueella.

EKP on esimerkiksi toiminut edelläkävijänä uudentyyppisten ekonometristen mallien kehitystyössä. Niiden avulla voidaan ennustaa talouskehitystä ja analysoida eri skenaarioiden vaikutuksia. Kaikki merkittävät keskuspankit ovat sittemmin ottaneet käyttöön vastaavia malleja.

Finanssikriisin myötä kävi entistä selvemmäksi, miten suuri merkitys tutkimuksella on etsittäessä uusia ratkaisuja uusiin haasteisiin. Esimerkiksi rahapolitiikan välineenä käytettävässä ennakoivassa viestinnässä, jossa keskuspankki pyrkii vaikuttamaan kotitalouksien ja yritysten käyttäytymiseen antamalla viitteitä ohjauskorkojen tulevasta kehityksestä, hyödynnetään matalaa korkotasoa koskevien tutkimusten tuloksia. Kaikki merkittävät keskuspankit käyttävät ennakoivaa viestintää rahapolitiikkansa välineenä.

Miksi EKP:n tutkimusjulkaisuissa on vastuuvapauslausekkeet?

Tutkimusjulkaisut ovat EKP:n tutkijoiden itsenäisen työn ja asiantuntemuksen tulosta. Etenkin tämänhetkisessä taloustilanteessa on tärkeää, että tutkijat kartoittavat ja kehittävät uusia ja innovatiivisia menetelmiä ja että heillä on täysi ajattelun vapaus. EKP:n tutkimusjulkaisuissa on tutkijoiden omat nimet ja vastuuvapauslauseke juuri siksi, että tutkimus ei välttämättä edusta EKP:n neuvoston tai EKP:n näkemystä. Tutkimusjulkaisut eivät myöskään välttämättä muodosta koko sitä tutkimusaineistoa, jota käytetään päätösten pohjana: osa käytettävästä tutkimuksesta on puhtaasti EKP:n sisäistä, ja päätökset perustuvat osaksi myös päätöksentekijöiden omiin analyyseihin ja asiantuntemukseen.

Miten tutkimusaiheet valitaan?

Koska tutkimustuloksia tarvitaan EKP:n päätöksenteon pohjaksi, tutkimusaiheet valitaan niin, että tulokset ovat avuksi analysoitaessa ajankohtaista talouskehitystä ja laadittaessa tarvittavia rahapoliittisia ja muita toimia. Tutkimuksessa on esimerkiksi selvitetty, miksi ja miten rahapolitiikan välittymismekanismin toiminta häiriintyi finanssikriisin aikana.

Ajankohtaisaiheiden ohella tutkijat pohtivat myös teoreettisia peruskysymyksiä: Miten rahapolitiikka ja makrovakauspolitiikka kytkeytyvät toisiinsa? Miten rahoitusmarkkinoiden, kotitalouksien ja yritysten rahapolitiikkaa ja inflaatiota koskevat odotukset muotoutuvat? Miksi maailmantalouden kasvu on hidasta, ja miten kauan se pysyy hitaana? Vastaukset auttavat EKP:tä ymmärtämään paremmin talouden toiminnan syy- ja seuraussuhteita ja tekemään oikeita päätöksiä.

Uudet tutkimusaiheet voivat tulla joko EKP:n johdolta, joka tarvitsee vastauksia avoimiin kysymyksiin, tai tutkijoilta itseltään.

EKP:n tutkimusjulkaisut

Kaikilla EKP:n tutkimusjulkaisusarjoilla on toimitusneuvosto, joka varmistaa julkaistavaksi esitettyjen tutkimusten laadun. Vain laatukriteerit täyttävät tutkimukset julkaistaan.

Research Bulletin Laajalle yleisölle suunnatun kuukausittaisen sarjan julkaisuissa esitellään EKP:n politiikkaan liittyvää viimeaikaista tutkimustyötä.
Working Paper Series Sarjassa julkaistaan EKP:n tehtäviin ja toimintaan liittyvää meneillään olevaa tutkimusta ja rakennetaan näin käsitteellistä ja empiiristä perustaa päätöksenteolle. Julkaisut on suunnattu asiantuntijoille, ja ne edellyttävät perehtyneisyyttä taloustieteeseen.Sarjassa julkaistaan myös yleistajuisempia keskustelualoitteita (Discussion Papers), joissa teemoja käsitellään useammalta kannalta. Keskustelualoitteet perustuvat osittain omaan tutkimukseen, jota tarkastellaan tutkimuskirjallisuuden valossa ja myös nimenomaan politiikan kannalta.
Occasional Paper Series Sarjan julkaisuissa käsitellään EKP:n ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän tärkeimpiin tehtäviin liittyviä kysymyksiä. Julkaisut on suunnattu laajalle yleisölle, mutta ne edellyttävät usein jonkin verran perustietoja aiheesta.
Legal Working Paper Series Sarjan julkaisuissa esitellään meneillään olevaa tutkimustyötä, joka koskee EKP:n ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtäviin liittyviä oikeudellisia ja periaatteellisia kysymyksiä. Julkaisut on suunnattu asiantuntijoille, ja ne edellyttävät perehtyneisyyttä oikeustieteeseen.
Statistics Paper Series Sarjan julkaisuissa tilasto- ja taloustieteilijät sekä muut asiantuntijat esittelevät tilastoihin ja tilastointimenetelmiin liittyvää innovatiivista tutkimustyötä, joka on olennaista keskuspankkitoiminnan kannalta.