Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo sú to referenčné sadzby, prečo sú dôležité a prečo sa v súčasnosti reformujú?

11. júla 2019

Čo sú to referenčné sadzby?

Referenčné úrokové sadzby – skrátene referenčné sadzby – sú pravidelne aktualizované úrokové sadzby, ktoré sú verejne dostupné. Sú užitočným podkladom rôznych finančných kontraktov, ako sú hypotekárne úvery, kontokorentné úvery a iné, zložitejšie finančné transakcie.

Referenčné sadzby počíta nezávislý subjekt, väčšinou ako ukazovateľ ceny úverových prostriedkov na rôznych trhoch. Môžu napríklad vyjadrovať náklady bánk na medzibankové úvery. Môžu však vyjadrovať i náklady bánk na získanie finančných prostriedkov z iných zdrojov, napr. dôchodkových fondov, poisťovní a fondov peňažného trhu.

To znamená, že referenčné sadzby plnia kľúčovú úlohu vo finančnom systéme, v bankovom systéme i v ekonomike ako takej. V čom konkrétne však spočíva ich dôležitosť? A prečo sa v súčasnosti reformujú?

V čom spočíva dôležitosť referenčných sadzieb?

V ekonomike nachádzajú rozsiahle uplatnenie

Referenčné sadzby bežne používajú jednotlivci i organizácie v celom hospodárskom systéme.

Banky ich napríklad používajú pri poskytovaní súkromných i podnikových úverov.

Banka napríklad môže podniku poskytnúť úver za úrok vo výške určitej referenčnej sadzby zvýšenej o 2 % – to znamená, že podnik by platil úroky o 2 % vyššie ako aktuálna referenčná sadzba. Cena úveru tak pri náraste referenčnej sadzby rastie a pri jej poklese klesá. V takom prípade referenčná sadzba môže byť spoľahlivým, nezávislým a pomerne jednoduchým základom pre všetky zainteresované strany.

Podniky, banky a iné organizácie referenčné sadzby používajú pri oceňovaní svojich súvahových položiek – inými slovami, tieto sadzby účtovníkom uľahčujú meranie hodnoty podniku (konkrétne jeho finančných aktív).

Referenčné sadzby sa používajú aj pri zložitejších finančných transakciách, napríklad emisiách cenných papierov s pohyblivou sadzbou, opciách, forwardoch či swapoch.

Napríklad v prípade úrokového swapu zjednodušene ide o transakciu medzi dvomi zmluvnými stranami, ktoré sa zaväzujú hradiť úrokové splátky protistrany. Pri takýchto swapoch môže byť referenčná sadzba základom minimálne jednej z vymieňaných úrokových sadzieb. Pre všetkých zúčastnených to znamená transparentnosť, určitú štandardizáciu zmluvných podmienok a v konečnom dôsledku jednoduchšie vyjednávanie.

Referenčné sadzby sa okrem iného používajú pri počítaní úrokov za prečerpanie bežných účtov, úročení určitých retailových vkladov či dojednávaní úrokových sadzieb retailových hypoték a úverov.

Referenčné sadzby pomáhajú centrálnym bankám pri plnení ich úloh

Referenčné sadzby môžu v rámci svojej činnosti ako zdroj informácií využívať i centrálne banky. ECB môže napríklad referenčné sadzby využívať pri plnení svojej úlohy – udržiavaní cenovej stability v eurozóne.

Ak referenčná sadzba náležite odráža sadzby poskytovaných a prijímaných úverov bánk, poskytuje nám lepší prehľad o funkčnosti finančných trhov a dostupnosti peňazí v eurozóne. Od týchto informácií sa môžu odvíjať menovopolitické rozhodnutia: na základe informácií o dostupnosti peňažných prostriedkov pre banky je možné odhadnúť, do akej miery banky tieto peniaze postúpia ďalej formou podnikových a súkromných úverov. Všetky tieto informácie sa v konečnom dôsledku premietajú do cenovej hladiny.

Poznanie aktuálnych referenčných sadzieb nám tiež umožňuje monitorovať praktický vplyv našich menovopolitických rozhodnutí. Ak sa ECB napríklad rozhodne zvýšiť alebo znížiť úrokové sadzby, na základe pozorovania zmien eurových referenčných sadzieb dokáže sledovať účinnosť svojho rozhodnutia.

Prečo sa referenčné sadzby v súčasnosti reformujú a čo presne je predmetom reformy?

Referenčné sadzby sú užitočné len vtedy, ak sa považujú za spoľahlivé a objektívne – podľa možnosti by sa mali počítať transparentne a mali by byť jednoducho a verejne dostupné. Pri finančnej transakcii založenej na spoľahlivej referenčnej sadzbe žiadna zo zmluvných strán nemá možnosť dohodnutú úrokovú sadzbu ovplyvniť. To znamená, že spoľahlivá referenčná sadzba môže byť zárukou objektívnej a nespornej hodnoty kontraktu.

Vzhľadom na ekonomický význam referenčných sadzieb je zásadné zaistiť ich spoľahlivosť pomocou jednoznačných riadiacich štruktúr a transparentnej metodiky.

So zreteľom na tieto aspekty európske referenčné sadzby v súčasnosti prechádzajú významnými zmenami. Tento reformný proces do značnej miery nadväzuje na prijatie nového nariadenia EÚ o referenčných sadzbách (Benchmarks Regulation – BMR), ktoré bolo vydané v roku 2016 a nadobudlo účinnosť v januári 2018.

Najpoužívanejšie európske referenčné sadzby
EONIA

EONIA je aktuálne používaná jednodňová referenčná sadzba pre euro. Na základe odporúčania pracovnej skupiny súkromného sektora pre bezrizikové sadzby by mali účastníci trhu sadzbu EONIA od 2. októbra 2019 postupne nahradiť novou krátkodobou eurovou sadzbou €STR. Sadzbu EONIA počíta ECB v mene Európskeho inštitútu pre peňažné trhy (European Money Markets Institute – EMMI) – neziskovej organizácie so sídlom v Bruseli. Tradične sa počíta ako vážený priemer úrokových sadzieb jednodňových nezabezpečených medzibankových úverov. EMMI avizoval, že po zavedení sadzby €STR sa až do 3. januára 2022 sadzba EONIA bude počítať ako €STR plus určitý spread, čo účastníkom trhu poskytne dostatok času na prechod na €STR.

EURIBOR

Sadzba EURIBOR je nezabezpečená trhová referenčná sadzba, ktorá sa počíta pre viacero dôb splatnosti (jeden týždeň, jeden mesiac, tri mesiace a šesť a dvanásť mesiacov). Spravuje ju Európsky inštitút pre peňažné trhy (EMMI). V záujme zosúladenia tejto referenčnej sadzby s nariadením o referenčných sadzbách EMMI upresnil jej definíciu ako sadzby, za ktorú by banky v EÚ a v Európskom združení voľného obchodu (European Free Trade Association – EFTA) dokázali získať prostriedky na veľkoobchodnom nezabezpečenom trhu. EMMI zároveň postupne zavádza nový postup výpočtu sadzby EURIBOR – tzv. hybridnú metodiku. Tento spôsob výpočtu v maximálnej možnej miere vychádza zo skutočných transakcií, ktoré v prípade nedostupnosti nahrádza odborným úsudkom.

V roku 2017 sa ECB rozhodla vyvinúť krátkodobú eurovú sadzbu (€STR) – novú referenčnú sadzbu dostupnú od 2. októbra 2019 – ktorá by mala predstavovať záložné riešenie pre prípad, že súkromný sektor nedokáže zabezpečiť ďalšie fungovanie jednodňovej sadzby EONIA.

V roku 2018 pracovná skupina súkromného sektora pre bezrizikové eurové sadzby, s prihliadnutím na reakcie trhu, odporučila sadzbu EONIA nahradiť sadzbou €STR. Táto pracovná skupina v súčasnosti podporuje trh pri prechode na sadzbu €STR. ECB pre pracovnú skupinu zabezpečuje funkcie sekretariátu a spolu s ostatnými zakladajúcimi inštitúciami – Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA), Európskou komisiou a Belgickým orgánom pre finančné služby a trhy (Financial Services and Markets Authority – FSMA) – sa v úlohe pozorovateľa zúčastňuje na jej zasadaniach.

€STR podrobnejšie

Sadzba €STR má vyjadrovať náklady banky na získanie jednodňového úveru od rôznych finančných protistrán bez poskytnutia zábezpeky („nezabezpečeného“ úveru). V prípade finančných protistrán môže ísť o banky, fondy peňažného trhu, investičné a dôchodkové fondy a iných finančných aktérov vrátane centrálnych bánk.

To znamená, že jej záber je širší než v prípade sadzby EONIA, ktorá vychádza výlučne z medzibankových obchodov. V porovnaní so sadzbou EONIA tiež údaje o skutočných transakciách, na základe ktorých ECB €STR počíta, pochádzajú od širšieho okruhu bánk. Širší záber sadzbu €STR chráni pred manipuláciou a pomáha jej spoľahlivo odrážať cenu nezabezpečených úverových zdrojov v celej eurozóne.

Bližšie informácie sa nachádzajú v metodike a pravidlách krátkodobej eurovej sadzby (€STR), zverejnených v júni 2018. Ďalšie informácie sú uvedené aj na stránke s otázkami a odpoveďami k tejto téme.