Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Christine Lagarde, președinta BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 23 ianuarie 2020

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare până când vom observa o convergență robustă a perspectivelor inflației către un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% în cadrul orizontului de proiecție, precum și reflectarea consecventă a acestei convergențe în dinamica inflației de bază.

Vom continua să efectuăm achiziții nete în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP), într-un ritm lunar de 20 de miliarde EUR. Anticipăm derularea acestora atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor noastre de politică monetară și încetarea acestora puțin înainte de a iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE.

De asemenea, intenționăm să continuăm reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după data la care vom iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

Astăzi, Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să lanseze o evaluare a strategiei de politică monetară a BCE. Mai multe detalii privind sfera de aplicare și calendarul evaluării vor fi publicate într-un comunicat de presă astăzi, la ora 15.30 (ora Europei Centrale).

Informațiile care au devenit disponibile după ultima ședință a Consiliului guvernatorilor sunt în concordanță cu scenariul nostru de bază privind expansiunea constantă, dar într-un ritm moderat, a economiei zonei euro. Mai exact, încetinirea consemnată în sectorul prelucrător frânează în continuare ritmul de creștere în zona euro. Cu toate acestea, creșterea actuală, deși într-un ritm mai lent, a gradului de ocupare a forței de muncă și majorarea câștigurilor salariale continuă să sprijine reziliența economiei zonei euro. Deși evoluția inflației se menține, în linii mari, modestă, există unele indicii privind o creștere moderată a inflației de bază în concordanță cu anticipațiile.

Măsurile actuale de politică monetară susțin condițiile favorabile de finanțare pentru toate sectoarele economiei. Mai exact, relaxarea condițiilor de creditare pentru firme și populație sprijină cheltuielile de consum și investițiile corporative. Aceasta va favoriza expansiunea zonei euro, acumularea de presiuni din surse interne asupra prețurilor și, implicit, convergența robustă a ratelor inflației către obiectivul nostru pe termen mediu.

Totodată, având în vedere perspectivele în continuare modeste ale inflației, orientarea politicii monetare trebuie să rămână deosebit de acomodativă pe o perioadă prelungită în vederea sprijinirii presiunilor inflaționiste la nivelul inflației de bază și a evoluției inflației totale pe termen mediu. Prin urmare, vom monitoriza cu atenție evoluția inflației, precum și impactul măsurilor actuale de politică monetară asupra economiei. Semnalele noastre privind orientarea viitoare a politicii monetare vor asigura ajustarea condițiilor financiare în concordanță cu modificările perspectivelor inflației. În orice caz, Consiliul guvernatorilor este în continuare pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația evoluează într-un mod susținut în direcția obiectivului urmărit, în concordanță cu angajamentul său în favoarea simetriei.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul III 2019, PIB real în zona euro a consemnat un avans de 0,3% față de intervalul precedent, după înregistrarea unui ritm de creștere de 0,2% în trimestrul II 2019. Acest tipar de creștere moderată reflectă dinamica actuală modestă a schimburilor comerciale internaționale într-un context caracterizat în continuare de incertitudini pe plan mondial, care a afectat îndeosebi sectorul prelucrător al zonei euro și a avut, de asemenea, un efect inhibitor asupra dinamicii investițiilor. În același timp, sectorul serviciilor și cel al construcțiilor rămân mai reziliente, în pofida unei ușoare moderări în semestrul II 2019. Datele economice noi și rezultatele sondajelor indică o relativă stabilizare a dinamicii activității economice în zona euro, anticipându-se un ritm de creștere pe termen scurt similar celor înregistrate în trimestrele anterioare. Privind în perspectivă, expansiunea economică în zona euro va continua să fie sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de creșterea în continuare a gradului de ocupare a forței de muncă, corelată cu majorările salariale, de orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro, precum și de avansul actual – deși într-un ritm ușor mai lent – al activității economice globale.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro, legate de factori geopolitici, de intensificarea protecționismului și de vulnerabilitățile de pe piețele emergente, rămâne înclinată în sensul unui nivel mai redus al acesteia, aceste riscuri devenind însă mai puțin pronunțate pe fondul diminuării unora dintre incertitudinile asociate schimburilor comerciale internaționale.

Rata anuală a inflației IAPC în zona euro a crescut de la 1,0% în luna noiembrie 2019 la 1,3% în luna decembrie 2019, reflectând cu precădere intensificarea dinamicii prețurilor produselor energetice. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă fluctuarea inflației totale în jurul nivelurilor actuale în lunile următoare. Deși indicatorii anticipațiilor privind inflația se mențin la niveluri scăzute, aceștia au consemnat recent fie o stabilizare, fie o ușoară creștere. Măsurile inflației de bază s-au menținut, în general, modeste, deși există în continuare indicii privind o creștere moderată, în concordanță cu anticipațiile anterioare. Deși presiunile generate de costurile cu forța de muncă s-au amplificat pe fondul înăspririi condițiilor pe piețele forței de muncă, ritmul mai redus al creșterii economice întârzie transmiterea acestora la nivelul inflației. Pe termen mediu, se preconizează creșterea ratei inflației, susținută de măsurile noastre de politică monetară, de expansiunea economică în curs și de dinamica robustă a câștigurilor salariale.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a situat la 5,6% în noiembrie 2019, nivel, în linii mari, nemodificat din luna august. Ritmurile susținute de creștere a masei monetare reflectă activitatea actuală de creditare bancară a sectorului privat și costurile de oportunitate scăzute ale deținerilor de active M3, comparativ cu alte instrumente financiare. Agregatul monetar în sens restrâns M1 continuă să fie principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg la nivelul componentelor acesteia.

Dinamica împrumuturilor acordate firmelor și populației s-a menținut solidă, fiind favorizată de factorul de susținere pe care continuă să îl reprezinte orientarea acomodativă a politicii monetare, reflectat de nivelul foarte scăzut al ratelor dobânzilor la creditele bancare. În timp ce dinamica anuală a împrumuturilor acordate firmelor și populației s-a menținut nemodificată din octombrie, situându-se la 3,5% în noiembrie, ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a temperat la 3,4% în luna noiembrie, față de 3,8% în octombrie, reflectând probabil o relativă reacție întârziată la încetinirea anterioară a economiei. Aceste evoluții sunt, de asemenea, vizibile în rezultatele sondajului privind creditul bancar în zona euro din trimestrul IV 2019, care indică moderarea cererii de credite acordate firmelor, în timp ce cererea de împrumuturi acordate populației pentru achiziția de locuințe a continuat să se majoreze. Cu toate acestea, standardele de creditare atât pentru creditele acordate firmelor, cât și pentru cele acordate populației pentru achiziția de locuințe s-au menținut, în linii mari, nemodificate, indicând condiții încă favorabile de creditare. În ansamblu, orientarea acomodativă a politicii monetare va contribui la păstrarea unor condiții foarte favorabile de creditare bancară și va continua să sprijine accesul la finanțare la nivelul tuturor sectoarelor economice și îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este încă necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența în continuare robustă a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mai substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung, la susținerea cererii agregate în contextul actual și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea politicilor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro, reducerii șomajului structural și sporirii rezilienței. Recomandările specifice fiecărei țări pentru anul 2019 ar trebui să constituie etalonul relevant în acest sens.

Cu privire la politicile fiscale, se anticipează că orientarea politicii fiscale în zona euro va continua să sprijine într-o oarecare măsură activitatea economică. Având în vedere perspectivele economice sumbre, Consiliul guvernatorilor consideră binevenite apelul Eurogrupului din luna decembrie în favoarea unor răspunsuri diferențiate în domeniul politicii fiscale, precum și disponibilitatea sa de a coordona acest efort. Autoritățile guvernamentale care dispun de o marjă de manevră bugetară ar trebui să acționeze cu eficacitate și în timp util. În țările cu datorii publice ridicate, este nevoie ca autoritățile guvernamentale să aplice politici prudente și să atingă țintele privind soldul structural, ceea ce va crea condiții pentru libera funcționare a stabilizatorilor automați. Toate țările ar trebui să își intensifice eforturile pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice.

În mod similar, implementarea transparentă și consecventă a cadrului de guvernanță fiscală și economică al Uniunii Europene, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru susținerea rezilienței economiei zonei euro. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor consideră binevenite activitățile în curs și îndeamnă la adoptarea unor măsuri specifice și decisive suplimentare pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media